Ağustos 2021

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

İçerisinde pek çok önemli değişikliği ihtiva eden Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.08.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili Yönetmelik ile birlikte sosyal güvenlik mevzuatında çok sayıda önemli konuda çeşitli değişiklikler yapıldı.

Çalışma hayatını birçok yönden etkileyen söz konusu değişikliklerin bir kısmının içeriğine bakıldığında ise;

 • Sigortalılara verilecek istirahatler hususunda yapılan değişiklikle birlikte; sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamının 40 günü geçemeyeceğinin, bu süreyi aşan istirahat raporlar sağlık kurulunca verileceğinin düzenlendiğini görmekteyiz.
 • İş kazalarında araştırma konusundaki düzenlemede yapılan değişiklikle birlikte; ilgili maddede yer alan “malûliyet veya ölümle neticelenen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre SGK tarafından iş kazası olup olmadığına karar verilemeyen iş kazaları maluliyet veya ölümle neticelenmesi gerekmeksizin SGK tarafından araştırmaya tabi tutulabilecektir.
 • İşyeri tescilinde talep edilen belgelerle ilgili değişikliğe göre ise; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup, elektronik ortamda temin edilebilenler hariç olmak üzere eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenir. Ancak Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde;
 1. a) İşverenden iş alan alt işverenler tarafından, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğinin,
 2. b) Adi ortaklıklar tarafından; noter onaylı ortaklık sözleşmesinin,
 3. c) İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının,

ç) İnşaat işyerlerinde; varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesinin,

elden, posta yoluyla veya Kurumca belirlenen şekilde gönderilmesinin zorunlu olduğunu görmekteyiz.

 • Ev Hizmetlerinde Çalışan Hizmetlilerin durumuna dair yapılan değişikliğe göre; ev hizmetlerinde aynı gerçek kişi yanında ayda on gün ve daha fazla çalışanlar ile konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılanlar 4/a kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

 

 • Vefat halinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesi erteleneceğine ilişkin olarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5’inci maddesine eklenen fıkra gereği: Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge, bildirge ve beyannamelerin verilmesine veya Kuruma yapılması gereken başvurulara ilişkin sürelerin bitimine 7 gün veya daha az süre kala vefat etmesi halinde, söz konusu yükümlülüklerinin yasal sürelerinin son gününü takip eden günden itibaren yedinci günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve bu süre içinde sigorta primlerinin ödenmesi halinde bu yükümlülükler Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılacaktır.

Ayrıca ilgili Yönetmelikle;

 • Kanunun 4/1. maddesinin (a), (b), (c) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları,
 • Prim ödeme gün sayısı ve günlük kazanç,
 • Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme,
 • İşyeri sicil numarası,
 • İşyerinin nakli, devri, intikali,
 • Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi ve hesaplanması

konularındaki düzenlemelerde de çeşitli değişikliklere gidilmiştir.