Ağustos 2022

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yapılacak değişiklikler 23.08.2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le yapılacak değişiklikleri aşağıda bilgilerinize sunarız.

 1. Mesafeli Sözleşme Nedir?

İlgili yönetmelik kapsamında Mesafeli Sözleşmeler “Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri” ifade etmektedir.

 1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Neler Getirdi?

 

 • Mesafe Sözleşmelerin Kapsamı Bakımından Değişiklikler

Yönetmelik’in 2. maddesinin 2. fıkrasına eklenen (j) bendi ile Kısa mesaj aracılığıyla kurulan ve eş zamanlı olarak tamamen ifa edilen abonelik içermeyen katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ile 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamındaki bağışlar ve kamu kurumlarınca sunulan katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ilgili sözleşmelere uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

 • Mesafeli Sözleşmelerin Tanımları Bakımından Değişiklikler

Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde bazı değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. Buna göre;

(ı) bendinde yapılan değişiklik ile sağlayıcı ibaresinden sonra “aracı hizmet sağlayıcı” ibaresini ekleyerek aracı hizmet sağlayıcıları da tüketicilerle yan sözleşme akdeden taraflar arasına eklenmiştir.

(i) bendinde yeni eklenen “aracı hizmet sağlayıcı” ibaresi tanımı yapılmıştır. Buna göre aracı hizmet sağlayıcı, oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır.

 (j) bendinde yeni eklenen “Platform” ibaresi tanımı yapılmıştır. Buna göre Platform, kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistem olarak tanımlanmıştır.

 • Mesafeli Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme Bakımından Değişiklikler

Yönetmelik’in 5. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi kurulması öncesinde, tüketicilere yapılması gereken zorunlu ön bilgilendirmenin içeriğini ve bu bilgilendirmeye tabi hususlar ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Yönetmelik Madde 5/1’in (b), (c), (ç), (f) ve (g) bentleri ile madde 5/6’da değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklikler uyarınca;

Aracı hizmet sağlayıcı ibaresi eklenerek mesafeli satış sözleşmesi kurulması öncesinde tüketiciye yapılması gereken ön bilgilendirmede yükümlülüğü kapsamında düzenleme yapılmıştır. Yönetmelik madde 5/6 gereğince ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcıya ait olduğu yönünde düzenleme yapılmıştır.

 • (b) bendinde ve (c) bendinde yapılan değişiklikle Yönetmelik’e yeni eklenen “aracı hizmet sağlayıcı” ya dair ilgili şirket bilgilerinin tüketici ile paylaşılması gerektiği,
 • (f) bendinde yapılan değişiklikle, ön bilgilendirmede yer alan ticari reklam ve tanıtımlarda taahhüt edilen süre ile teslim ve ifa süresinin uyumlu olması gerektiği,
 • (g) bendinde öngörülen veya öngörülenin dışında bir taşıyıcı ile cayma hakkının kullanıldığı durumlarda taşıma masraflarının hangi taraf bakımından karşılanacağı ve masraf tutarına ilişkin bilgiler hususunda tüketicinin bilgilendirilmesi gerektiği,

Ön bilgilendirme aşamasında bu bilgilerin tüketiciye bildirilmesi hususunda ve satıcı veya sağlayıcıya ek olarak “aracı hizmet sağlayıcının” da yükümlülüğünde olduğu yönünde düzenleme yapılmıştır.

Yönetmelik’in ön bilgilendirmeyi düzenleyen 5. Maddesi’ne yeni eklenen yedinci fıkra ile;

 1. Mesafeli sözleşmenin platform üzerinden kurulması halinde, aracı hizmet sağlayıcının da ön bilgilendirmenin yapılmasından, satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğu,
 2. Mesafeli sözleşmede veri girişinin aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlarda, ön bilgilendirmenin zorunlu içeriğine ilişkin birinci fıkrada belirlenen hususlardaki eksikliklerden ve verilerin(sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri) doğruluğundan aracı hizmet sağlayıcının sorumlu olduğu yönünde düzenlenme olmuştur.

 

 • Mesafeli Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme Yöntemi Bakımından Değişiklikler

Yönetmelik’in 6. maddesinde yapılan değişiklikle maddenin 3. fıkrasında düzenlenen mesafeli sözleşmenin sesli iletişim yoluyla kurulması halinde ve 4. fıkrasında düzenlenen mesafeli sözleşmenin siparişe ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla kurulması durumları öncesinde yapılacak ön bilgilendirmenin, tamamını en geç mal teslime veya hizmet ifasına kadar yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile de yapılabileceği düzenlenmiştir.

Yönetmelik’in 6. maddesine yeni eklenen altıncı fıkrasında Mesafeli Sözleşmenin Platform üzerinde kurulması halinde aracı hizmet sağlayıcılarının da madde kapsamında yer alan bilgilendirmelerden, istisna durumlar hariç olmak üzere, satıcı ve sağlayıcı yanında müteselsilen sorumlu oldukları düzenlenmiştir.

 • Mesafeli Sözleşmelerde Ön Bilgilerin Teyidi, Ön Bilgilendirmeye İlişkin Diğer Yükümlülükler, Eksik Bilgilendirme ve Cayma Hakkının Kullanımı Bakımından Değişiklikler

Yönetmelik’in 7. 8. 10. maddelerinin birinci fıkrasında yer alan “sağlayıcı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile aracı hizmet sağlayıcı” ibaresi eklenmiştir. Mesafeli Sözleşmelerde ön bilgilerin teyidi, ön bilgilendirmeye ilişkin diğer yükümlülükler, eksik bilgilendirmelere ilişkin yükümlülüklerde “aracı hizmet sağlayıcılara” da müteselsil sorumluluk getirilmiştir.

Yönetmelik’in 11. Maddesinde birinci fıkrasında yer alan “satıcı veya sağlayıcıya” ibaresi “satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıya” şeklinde düzenlenerek cayma hakkına ilişkin bildirimin aracı hizmet sağlayıcıya da yapılabileceği düzenlenmiştir.

Yönetmelik’in 11. maddesine yeni eklenen beşinci fıkrasında platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcının, tüketicinin Yönetmelik EK’inde yer alan cayma beyanını gönderebilmesi veya formu doldurabilmesi için platform üzerinde gerekli sistemi kurmak ve tüketicilerin iletmiş olduğu cayma beyanlarının kendisine ve satıcı veya sağlayıcıya ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorunda olduğu düzenlenmiştir.

F- Mesafeli Sözleşmelerde Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülükleri Bakımından Değişiklikler

Mesafeli Sözleşmelerde satıcı ve sağlayıcının yükümlülüklerini düzenleyen Yönetmelik’in 12. maddesinde yapılan değişiklikler ise;

 1. Cayma hakkına konu malın iadesi ile ilgili satıcının, malın teslimi öncesi ve sonrası olmak üzere iadeye ilişkin yükümlülükleri düzenlenmiş ayrıca platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcılara da sorumluluk getirmiştir,
 2. Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılması durumunda sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların iadeye ilişkin yükümlülükleri düzenlenmiştir,
 3. Satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcılarının yükümlü olduğu ilgili iadelerin ne şekilde yapılacağı Yönetmelik madde 12/4 kapsamında detaylıca açıklanmıştır,
 4. Cayma hakkının kullanımında, iade için öngörülen masraf tutarının belirlenmesine ve bu masraf tutarının hangi taraf tarafından karşılanacağına ilişkin ön bilgilendirmede yer verilmesi hususunda düzenlemeler yapılmıştır.

 

G- Mesafeli Sözleşmelerde Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri Bakımından Değişiklikler

Yönetmelik’in 12. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen “Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri” başlıklı 12/A maddesi kapsamında aracı hizmet sağlayıcıya bazı yükümlülükler getirmiştir. Buna göre aracı hizmet sağlayıcı;

 1. Tüketicilerin talep ve bildirimlerini iletebilmeleri ve takip edebilmeleri için elverişli bir sistem kurarak, bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmalı, ilgili talep ve bildirimleri satıcı ve sağlayıcıya derhal iletmeye,
 2. Ön bilgilendirme yapılmasına, ön bilgilendirme teyidi ve ön bilgilendirmenin ispatına,
 3. Veri girişi ve kayıtları kendisi tuttuğu durumlarda ön bilgilendirmede bulunması zorunlu hususlardaki eksikliklere,
 4. Satıcı ve sağlayıcı ile yapılan aracılık sözleşmesine aykırı uygulamalar nedeniyle sebep olunan her bir tüketici işlemine ve işlemlere ait kayıtların tutulmasına

ilişkin sorumlulukları ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

Aynı maddenin 7. Fıkrasında aracı hizmet sağlayıcının satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi hallerindeki sorumlulukları düzenlenmiştir. Buna göre aracı hizmet sağlayıcının;

 1. Tahsil ettiği mal veya hizmet bedelinin iadesine,
 2. Kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlara,
 3. Reklam ve tanıtımlarda taahhüt edilen bilgiler ile ön bilgilendirmede yer alan bilgilerin uyumlu olmasına,

ilişkin sorumlulukları ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

H- Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Yükümlülükleri Bakımından Değişiklikler

Yönetmelik madde 13/1 hükmünde yapılan değişiklik beraberinde satıcı veya sağlayıcının malı kendisinin geri alacağına dair teklifte bulunmadığı durumlarda, tüketicinin, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren malı satıcı veya sağlayıcıya geri göndermesi gereken süre 10 günden 14 güne çıkarılmıştır.

Aynı maddeye yeni eklenen üçüncü fıkra ile tüketicinin cayma hakkı kapsamında malın iadesine ilişkin masraflardan sorumluluğu düzenlenmiştir.

İ- Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkının Kullanımının Yan Sözleşmelere Etkisi Bakımından Değişiklikler

Yönetmelik madde 14/2’ye eklenen cümle ile “platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde yan sözleşmeye aracılık edilmesi halinde bu bildirimin yapılmasından aracı hizmet sağlayıcı da sorumlu” olduğu düzenlenmiştir.

J- Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkının İstisnaları Bakımından Değişiklikler

Yönetmelik’in 15. Maddesinde düzenlenen cayma hakkının istisnaları genişletilmiştir. Yönetmelik madde 15/1’e eklenen bentler gereğince

(ı) bendi eklenmesiyle; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmelerin,

(i) bendi eklenmesiyle; tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmelerin,

(j) bendi eklenmesiyle; canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmelerin,

(k) bendi eklenmesiyle; tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmelerin,

yapıldığı hal ve durumlarda cayma hakkı kullanılamayacağı düzenlenmiştir.

K- Mesafeli Sözleşmelerde Sözleşmenin İfası ve Teslimat Bakımından Değişiklikler

Yönetmelik’in “Sözleşmenin İfası ve Teslimat” başlıklı 16. Maddesinde birinci ve dördüncü fıkradaki değişiklikler ile satıcı, sağlayıcıya veya sağlayıcı adına bedel tahsil eden aracı hizmet sağlayıcısına taahhüt ettiği edimlerini yerine getirmesine ve ifanın imkânsızlaşması halindeki durumlar düzenlenmiştir.

Bu değişiklikler gereğince;

 1. “Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorunda olup tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez
 2. “Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirim yapılması ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemelerin bildirim tarihinden itibaren en geç 14 gün içinde iade edilmesi zorunludur.”
 3. “Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması olarak kabul edilmez.”

L- Mesafeli Sözleşmelerde İlave Ödemeler Bakımından Değişiklikler

Yönetmelik’in madde 19/2’ye eklenen “sağlayıcı ile platform üzerinden kurulan mesafeli satış sözleşmelerde satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi halinde aracı hizmet sağlayıcı” ibaresi ile tüketicinin açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçeneklerin kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olmasından dolayı tüketicinin yapmış olduğu ödeme olduğu takdirde ödemenin iadesinden, aracı hizmet sağlayıcının da sorumlu olduğu düzenlenmiştir.

M- Yürürlük

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 9. maddesi ile değiştirilen satıcı ve sağlayıcının yükümlülüklerini düzenleyen 12. maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi 01.01.2023 tarihinde; diğer hükümleri ise 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.