Ekim 2022

Sigortacılık Verilerinin Toplanması Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik 18.10.2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmelikle, özel hukuk tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile bilgi merkezlerinden sigortacılık verilerinin  elde edilmesi, saklanması, kullanılması gibi sigortacılık verileri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme; bu verilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenecek diğer kişi ve kuruluşlarla paylaşılmasına dair usul ve esaslar düzenleme altına alındı.      

Yönetmelikte sigortacılık verisi tanımlanmış ve söz konusu verilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (“Merkez”) tarafından toplanarak genel veri tabanında tutulacağı belirtilmiştir. Yönetmeliğin 5. maddesinde sayılan kurumların Merkez tarafından talep edilen sigortacılık verilerini vermekle yükümlü oldukları belirtilmiştir. Yine aynı maddenin 3. fıkrasında ise Sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri Merkeze üye olmak ve genel veri tabanını güncel tutmakla yükümlü kılınmıştır.

Yönetmelik’te üretim verileri, hasar verileri, yanlış sigorta uygulama verileri ve tahkim sistemi verilerinin paylaşılması ve güncel veri tabanında tutulmasına yönelik çeşitli usul ve esaslar getirilmiştir.

Yönetmelik’te sigortacılık verilerinin kullanılması konusunda temel amaçlar ise 15. maddede sıralanmıştır. Buna göre:

MADDE 15- (1) Sigortacılık verileri, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılır:

  1. a) Sigortacılık sektöründe kamu gözetimi, denetimi ve ekonomik güvenliğin sağlanmasına ve sağlık hizmetleri finansmanının planlanmasına katkıda bulunmak.
  2. b) Sigorta uygulamalarını takip etmek, sigorta branşlarında uygulama birliğini sağlamak.
  3. c) Zorunlu sigortaların takibini yapmak.

ç) Yanlış sigorta uygulamalarının önlenmesine katkıda bulunmak.

  1. d) Sigortalılık oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
  2. e) Sigortacılık sektörüne ilişkin güvenilir istatistikler üretilmesini sağlamak.
  3. f) Sigorta puanını hesaplamak.

 

Yönetmelikte detaylı olarak düzenlenen bir başka husus ise üye kuruluşlar, özellikli kuruluşlar ve yetkili kullanıcıların Merkeze veri aktarımı konusundaki çeşitli yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin kapsamı olarak göze çarpmaktadır. Bu yükümlülüklere uyulmadığı takdirde doğacak sonuçlar da yönetmelikte düzenlenmiştir.

Yönetmelik kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatta yer alan usul ve esaslara uyulmasının zorunlu olduğu vurgulanmaktadır.