Ekim 2022

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı yayımladı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Yayımladı

10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine “n” bendi eklenmiştir. Buna göre eklenen bent aşağıdaki şekildedir:

 “n) Kart şeması: Bir kartlı sistem kuruluşunun işleyişini destekleyen altyapı ve ödeme sisteminden bağımsız olarak, bu işleyişin yürütülmesinden sorumlu yönetim ve karar organları ile organizasyon yapısı da dâhil olmak üzere, kartlı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan kurallar, uygulamalar, rehberler ve standartlar bütününü,”

Yönetmeliğin 11. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “ile anlaşma yapma faaliyetini,” ibaresi “ile anlaşma yapma yetkisi verme faaliyetini,” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma yapma,” ibaresi “Kart kuruluşları ile” şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin 21. maddesine 6, 7 ve 8. fıkralar eklenmiş olup ayrıca Geçici Madde 3 düzenlenmiştir.

Söz konusu değişikliklerle kartlı sistem kuruluşu tanımı dikkate alınarak Yönetmelikte yer alan yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesi muhtemel ifadelerin düzeltilmesi amaçlanmıştır. Taslağın gerekçesine göre iki veya daha fazla kartlı sistem kuruluşunun kart şemasının kullanımına ilişkin uluslararası uygulamalar ve Avrupa Birliği’nin 2015/751 sayılı düzenlemesinin ilgili hükümleri de dikkate alınarak, Türkiye’de faaliyet izni almamış kartlı sistem kuruluşlarının kart şemalarının yurt içi işlemlerde kullanılacak kartlar üzerinde tek başına yer almaması, böylelikle yurt içinde kullanılmak üzere çıkarılan kartlarda bir kart şemasının markasına tek başına yer verilebilmesi için ilgili kartlı sistem kuruluşunun faaliyet izni almasının teşvik edilmesi hedeflenmiştir.

Diğer yandan, müşterilere kart başvurusu sırasında hangi kart şeması markası ile kart çıkarılacağına ilişkin tercih hakkı sunulması zorunluluğunun getirilmesi düzenlenmiştir. Taslak ile ortaya çıkabilecek değişikliklerle uyum sağlanması amacıyla, teknik altyapıya ilişkin olarak üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlara, yurt içinde kullandırılacak kartları kabul eden üye işyerlerindeki POS’ları üzerinde de Türkiye’de faaliyet izni almış kartlı sistem kuruluşlarının kart şemalarının tanımlı olmasını sağlama zorunluluğu getirilmesi hususlarında değişikliklerin yapılması, ayrıca mevcut kartların bu değişikliklerden etkilenmeden kullanımına devam edilmesinin sağlanması ve söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihinden sonra yenilenecek kartlar için geçerli olduğunun netleştirilmesi amacıyla Yönetmeliğe aşağıda belirtilen Geçici Madde 3’ün eklenmesi öngörülmektedir:

 “GEÇİCİ MADDE 3 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kart çıkaran kuruluşlar tarafından çıkarılan kartlar, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkrası hükümlerinden muaftır. Söz konusu kartların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yenilenmesi halinde, bu muafiyet uygulanmaz.”