Ekim 2022

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA YAYIMLANDI

 

7420 Sayılı Yasa ile Yapılan Yeni Düzenlemeler Hakkında 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Yasa”) Resmi Gazetede 09.11.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Anılan Kanunla getirilen ve çalışma hayatına etkisi olan belli başlı konulara aşağıda değinilmektedir.

1.Yasa ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler:

1.1. Çalışanlara Günlük Belirli Bir Tutarı Aşmayan Yemek Bedeli Olarak Yapılan Ödemeler, Kullanım Amacına Bakılmaksızın Doğrudan Gelir Vergisi İstisnası Kapsamına Alınmıştır.

7420 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nın 23. maddesinin (8) no.lu bendinin parantez içi hükmü; “İşverenlerce, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 TL’yi aşmayan kısmı istisna kapsamındadır.” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece değişiklik sonucu, personele iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda yemek bedeli ödemesinin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şartı kaldırılmıştır. Nihayetinde yemek bedelinin çalışanların banka hesabına yatırılması ve çalışanlarca bu tutarların yemek hizmeti veren işletmeler dışında da kullanılması durumunda, anılan istisnadan yararlanmak mümkün hale gelecektir.

Söz konusu düzenleme 01.12.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.

1.2. Çalışanlara Elektrik, Doğalgaz ve Isınma Amacıyla Yapılan Ödemelerin 1.000 TL’ye Kadar Olan Kısmı Gelir Vergisi ve Sigorta Priminden İstisna Edilmiştir.

Yasa da yer alan Geçici Madde 1’e göre; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz.”

Anılan düzenleme ile işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere maddenin yasalaşarak yürürlüğe girdiği 09.11.2022 tarihi ila 30.06.2023 tarihleri arasında prime esas kazanç olan mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecek olup, bu tutarlar üzerinden gelir vergisi de hesaplanmayacaktır.

Söz konusu düzenleme 09.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1.3. Yurt Dışında İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ve Teknik Hizmetlerde Çalışanların Ücretleri Gelir Vergisi İstisnası Kapsamına Alınmıştır.

Yasa ile yapılan değişiklik sonucu GVK  23/1. Maddesine 19 no’lu bent olarak şu ibare eklenmiştir:

 "Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri."

Buna göre yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurtdışındaki çalışmaları karşılığı, işverenin yurtdışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna olacaktır.

Söz konusu düzenleme 01.12.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.

Sonuç olarak, 7420 Sayılı Yasa ile Yapılan Yeni Düzenlemeler Hakkında 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan maddelerden iç içe olduğumuz hususlar ana hatlarıyla yukarıda izah edilmiştir. Diğer değişikliklere ve eklenen yeni maddelere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221109-10.htm