Eylül 2021

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından PCR Testini İbraz Etmeyen İşçinin Sorumluluğuna İlişkin Görüş Yazısı Yayımlandı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından PCR Testini İbraz Etmeyen İşçinin Sorumluluğuna İlişkin Görüş Yazısı Yayımlandı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın 2 Eylül 2021 tarihinde 81 İl Valiliği’ ne gönderdiği yazı; çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almanın ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin Bakanlığın asli görevleri arasında olduğunu hatırlatarak işverenlerin işçilerden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmeleri amacını taşımaktadır.

Buna göre Bakanlık; işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü olduğunu öncelikli olarak belirtmektedir. Aynı zamanda işverenlerden Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini, yazılı olarak ayrıca bilgilendirmeleri istenmiştir. Bu bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere kesin Covid-19 tanısı konması durumunda iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçların da işverence bu durumdaki işçilere bildirilmesi gerekmektedir.

Son olarak, Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işyeri/işveren tarafından istenebileceği ve test sonuçlarının da gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacağı düzenlemeye alınmıştır.

Diğer bir ifadeyle yayınlanan işbu genel yazı ile işverenlere, işçilerden haftada bir kez zorunlu PCR testi yaptırmalarını isteme yetkisi tanınmıştır.

Ardından 17 Eylül 2021 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı’na gönderdiği  “İşyerlerinde COVID-19 Tedbirleri” konulu yazıda, yukarıda bahsi geçen yazılı bilgilendirmeye rağmen aşı yaptırmayan veya PCR testi ibraz etmeyen işçiler hakkında işverenlerin tesis edebileceği işlemler açıklanmıştır. Buna göre:

“İşyerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri konusunda yazılı bilgilendirmeye rağmen aşı yaptırmayan veya PCR testi ibraz etmeyen işçiler hakkında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sözleşmesinin feshi, geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi, telafi çalışması ve uzaktan çalışma hükümleri uyarınca işlem tesis edilebileceği” şeklinde görüş verilmiştir. İlaveten Bakanlık, işverenlerin olası bir fesih işlemini değerlendirirken işçilerin işsiz kalmamaları için gerekli özenin gösterilmesini ve feshin son çare olma ilkesinin dikkate alınması gerektiğini de önemle belirtmiştir.

Sonuç olarak, işverenler her ne kadar belirtilen hususlar doğrultusunda işlem tesis edebileceklerse de yapılacak işlemlerin işverenlerce her bir somut olay için ayrı ayrı değerlendirilmesi ve feshin yalnızca son çare olarak uygulanması gerekecektir.