Hukuk Hakkı Korumaktır

Haziran 2021

Varlık Barışından Yararlanma Süresi Uzatıldı

Varlık barışı, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’de değerlendirmek üzere başlatılan bir uygulamadır.

Söz konusu değerlendirmeden yararlanmak için gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, söz konusu varlıklarını banka veya aracı kurumlara; gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairelerine; 30 Haziran 2021 tarihine kadar bildirilmesi gerektiği düzenlenmişti.

Buna karşılık, varlık barışından yararlanma süresi 30 Haziran 2021 tarihinde (belirtilen tarih dahil olmak üzere) 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile tanınan sürenin ilaveten 6 ay uzatılmasına karar verildi:

“193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 93 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan sürelerinin, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkûr maddenin sekizinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.”

İlgili ‘süre uzatımı’ kararında ayrıca; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler hâlinde bir yıla kadar uzatmaya, madde kapsamına giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ve bildirimi ile işletmeye dâhil edilmelerine ilişkin hususları, bildirime esas değerlerin tespiti, bildirimin şekli, içeriği ve ekleri ile yapılacağı yeri, maddenin uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtildi.

İlgili karar ile birlikte, 7256 sayılı Kanun ile getirilen varlık barışı uygulamasının süresinin uzatılması, bahsi geçen uygulamadan yararlanmayanlar için ek süreye tabi olunarak, varlık barışından yararlanma imkânı sağlanmıştır.