Hukuk Hakkı Korumaktır

Haziran 2021

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelikle birlikte sürdürülebilir bir şekilde çevrenin korunması ve geliştirilmesi için; ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanımı, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması, ambalaj ve ambalaj atıklarının depozito yönetim sistemi ve sıfır atık yönetim sistemi dâhil belirli bir yönetim sistemi içinde yönetilmesi, depozito yönetim sisteminin uygulanması, Türkiye Çevre Ajansının ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimindeki görev ve yetkileri doğrultusunda göstereceği faaliyetlere yönelik, strateji ve politikalar ile idari, mali ve teknik usul ve esaslar belirlendi. 

Yönetmelik uyarınca ambalaj atıklarının Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri esas alınarak sıfır atık yönetim sistemi dâhilinde toplanması, atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi ve ambalaj atıklarının öncelikle maddesel geri dönüşümünün sağlanması esas olacak, maddesel geri dönüşümünün ekonomik ve/veya teknik nedenlerle mümkün olmaması durumunda enerji kaynağı olarak kullanımı son tercih olmak üzere diğer geri kazanım işlemleri uygulanacak.

Depozito yönetim sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, “Türkiye Çevre Ajansı” tarafından belirlenecek. Bu kapsamda Ajans, Bakanlık tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda depozito sistem yöneticisi olarak depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesine, sistemde yer alan tüm paydaşların ve bunların yükümlülüklerinin belirlenmesine; izin, onay ve yetki verme işlemlerine; sistemin takip ve kontrolünün sağlanmasına ilişkin idari, mali ve teknik hususları düzenlemekle ve yönetilmesini sağlamakla görevli ve yetkili olacaktır. 

Ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimine yönelik ulusal ölçekli strateji ve politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında genişletilmiş üretici sorumluluğu ilkesi ve kirleten öder ilkesi uygulamalarına uyum sağlanması esas olup ambalaj atıklarının, kullanılan malzemeye ve oluştuğu kaynağa bakılmaksızın sıfır atık ilkelerine uyumlu olarak yönetilmesi sağlanacak. “Genişletilmiş üretici sorumluluğu” kapsamında ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler ve tedarikçiler ile satış noktaları ve ilgili diğer paydaşlar için sorumluluk paylaşımı yapılacak. 

Yönetmelik kapsamında zorunlu depozito yönetim sistemi uygulamalarına 1 Ocak 2022'den itibaren cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajları öncelikli olmak üzere başlanılması esası da düzenlendi. Ayrıca zorunlu depozito uygulaması kapsamına alınan ambalajlı ürünlerin Ajans onayı alınmaksızın piyasaya sürülmesi ve piyasada yer alması yasaklandı. 

Yönetmelik kapsamında yer alan detaylara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210626-18.htm linkinden ulaşabilirsiniz.