Haziran 2022

BDDK'nin Ticari Kullanımına Yönelik -Makro İhtiyati Tedbiri- Yayımlandı

BDDK’nin Ticari Kullanımına Yönelik “Makro İhtiyati Tedbiri” Yayımlandı

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nakdi ticari kredi kullanımına yönelik kısıtlamalar getirdi. 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kurul Kararı (“Karar”) ile, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına matuf bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla bir makro ihtiyati tedbir yayınlamıştır.

BDDK tarafından getirilen ticari kredi kullanım koşulu ile birlikte artık bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi şirketler, döviz varlıklarının karşılığı 15 milyon TL’nin üzerinde değilse, kredi kullanımı sonrasında bu varlıklarını yine karşılığı 15 milyon TL’yi geçmeyecek şekilde tutmak zorunda tutulmuşlardır. Diğer bir ifade ile şirketler kredi çekmeden önceki durumda 15 milyon TL’nin altında bir döviz varlığına sahipse, kredi çektikten sonra da döviz varlığını 15 milyon TL’nin altında tutmak zorunda tutulmuştur. Bu tedbir ile beklenen sonuç ise, kredilerin rahat şekilde dövize çevrilmesinin önüne geçilmesidir.

Getirilen düzenleme yakından incelendiğinde, ticari kredi kullanımı bazı koşullara bağlanmıştır. Buna göre, finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiş, bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine karar verilmiştir.

 

Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına BDDK tarafından karar verilmiştir.

 

Bu kararın kapsamında olan, kararın uygulanmasına ilişkin yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından BDDK tarafından 26.06.2022  tarihinde basın açıklaması yapılıp düzenleme kısaca izah edilmeye çalışılmıştır. Buna göre getirilen tedbirin uygulanacağı şirketler şu üç kritere göre belirlenecektir:

  • 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi bir şirket olması,
  • şirketin YP nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması,
  • şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması.