Haziran 2022

1512 Sayılı Noterlik Kanunu'nda Yapılan Değişiklik ile Taşınmaz İşlemleri Noterler Tarafından Yapılabilecek

1512 Sayılı Noterlik Kanunu’nda Yapılan Değişiklik ile Taşınmaz İşlemleri Noterler Tarafından Yapılabilecek

Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Farklı Kanunlarda düzenlemeler getiren Kanun, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nda da değişiklikler yaptı. Değişikliler genel hatlarıyla şu şekilde:

  • 01.2023 tarihinden itibaren Noterler, taşınmaz satış ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek. Bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderlerini ödemesi hâlinde tapu bilişim sistemivasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek olup yapılan bu işlemlerden noterler sorumlu olacaklardır.
  • Taşınmaz satış sözleşmesini yapmaya ilgili Kanun ile yetkilendirilen Noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenleyebilecek. İşlemi gerçekleştiren noterlik taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer Kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetilecektir.
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce tapu kayıt örneği ve diğer belgeler, tapu bilişim sistemi vasıtasıyla noterlerle paylaşılacak. Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin eksikliği hâlinde ilgili tapu müdürlüğünden eksik olan hususlar sistem üzerinden talep edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğünce sisteme aktarılacaktır.
  • Noterlerce hak sahibi belirlendikten ve taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığı tespit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılacaktır.
  • Noterler taşınmaz satış sözleşmesiyle ilgili işlemleri bizzat yapacaktır. Tapu kayıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel hukuki durumun varlığı hâlinde noterlerce satış işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
  • Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinde sadece tapu harcı alınacak, bu işlemler için ayrıca noter harcı istenmeyecektir.
  • Taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesinden dolayı oluşan zarardan noterler de sorumlu olacaktır.
  • Düzenlemeler, 01.01.2023'te yürürlüğe girecektir.