Haziran 2023

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği 10 Haziran 2023 tarihli ve 32217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ’de öne çıkan maddelere aşağıda yer verilmiş olup Tebliğ’in tamamı için mutlaka Resmi Gazete’ye bakınız.

Tebliğe göre, deniz turizmi tesisleri için turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi ve özel deniz turizmi araçları için turizm işletmesi belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden Bakanlığa yapılacak. Özel deniz turizmi araçları dışındaki deniz turizmi aracı turizm işletmesi belgesi talepleri, istenilen belgeler ile birlikte yazılı olarak Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) yapılacağı aktarıldı. Müşterek imza ile temsil yetkisinin bulunduğu durumlarda, kişilerden birinin üzerinden yapılacak başvuruda tüm yetkililerin ortak imzasını taşıyan başvuru dilekçesi de başvuruya ekleneceği belirtilen kararda “Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin, tüzel kişiliği haiz olmayan bir ortaklık yapısı ile yapılan belge taleplerinde; her bir ortağa ilişkin gerekli belgeler ile birlikte Bakanlık nezdinde temsil ve ilzama yetkili ve Bakanlığa karşı sorumlu olan ortağın/ortakların belirtildiği sözleşme de başvuruya eklenecek. Belgelerin yabancı dilde olması durumunda, tercümeleri yeminli tercümanlar tarafından yapıldıktan sonra başvuruya eklenir. Usulüne uygun yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmadan başvuru sahibine iade edilecek” ifadesine yer verildi.

Turizm yatırımı belgesi taleplerinde gerekli belgelerin e-Devlet üzerinden bakanlığa başvurulacağı aktarılan kararda, gerekli belgeler şu sırayla belirtildi: “Deniz turizmi tesisinin gerçekleştirileceği kara alanına ilişkin tapu, yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yapılması durumunda; tahsise ilişkin ilgili kurum veya kuruluşun ön izin yazısı, irtifak hakkı ve/veya kullanma izni gibi belge, tesisin denizde bağlama ve karada park kapasitesini belirten ilgili kurumdan alınan yazı, kara alanında ve denizde yapılacak yapıların mahal adlarını ve kapasitelerini belirten tesis tanıtım raporu.”

Boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatlar (mega yatlar), Türk karasularında faaliyetlerine ilişkin izinlere yer verilen kararda, gerekli belgelerin faaliyetinden önce bakanlığa yazılı olarak başvuracağı vurgulandı. Gerekli belgeler şu sırayla aktarıldı: “Yatın ülkemizde ticari faaliyette bulunacağı sürenin belirtildiği dilekçe. Yata ait sertifika. Yata ait sigorta poliçesi. Şirketin yetkilisi veya yetkili temsilcisine ilişkin belge. Türkiye’de işlem yapmak üzere yetki verilen kişiye ait yetki ve kimlik belgesi örnekleri.”

Yapılan inceleme sonucunda evrakları uygun görülen başvuruların her yıl bakanlıkça belirlenen sosyal ve teknik altyapıya katkı payının ödenmesi isteneceği ifade edilen kararda, “Ödemeye ilişkin dekontların ibrazı halinde, faaliyetleri uygun görülen yabancı bayraklı ticari yatlara Bakanlık Makamı Oluru ile faaliyet izin belgesi düzenlenir. Düzenlenen belgenin bir örneği ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğ edilir. Bakanlıkça uygun görülmeyen veya ödemeye ilişkin dekontları ibraz edilmeyen başvurular gerekçesi belirtilerek reddedilir. Bir yıldan az süre talep eden yabancı bayraklı ticari yatların ilave süre talep etmeleri durumunda mevcut belgelerinin geçerliliği koruması kaydıyla dosyasında bulunan belgelerle işlem tesis edilebilir. Bu yatlarda talep edilen ek süreye ilişkin giriş harcı ve sosyal ve teknik altyapıya katkı payı alınır. Faaliyet iznine ilişkin belge numarası her yıl 01’den başlanarak düzenlenir. Süre uzatımlarında aynı belge numarası geçerliliğini korur” maddelerine yer verildi.

 

Yurtdışından yolcusu ile gelen yabancı bayraklı ticari yatların katkı payının bakanlıkça her yıl metre boyuna göre belirlendiği aktarılan kararda, “Bu yatların seyrine, altyapı hizmetlerine katkı payının Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne ödendiğine ilişkin belgenin seyir izin belgesi işlemleri aşamasında Liman Başkanlığına ibrazı koşulu ile izin verilir. Yabancı bayraklı özel yatlar, Bakanlıktan belgeli bir yat limanı veya çekek yerinde 5 yıl kalabilir. Bu süre içerisinde yabancı bayraklı özel yatların süreleri; Bakanlıktan belgeli yat limanı veya çekek yerlerinde 5 yıl konakladığını belirtir yazının ya da bağlama sözleşmesinin, yata ilişkin sertifikanın onaylı örneklerinin Bakanlığa ibraz edilmesi halinde 5 yıl daha uzatılabilir. Türk limanları arasında seyreden yabancı bayraklı özel yatlarda, meydana gelebilecek arıza nedeniyle acil olarak tamir edilmesinin gerektiği durumlarda, donatanı, kaptanı, sahibi ve sahibinin yetki verdiği kişi, yatı ve yata ait malzemeyi belgeli deniz turizmi tesisleri dışında da tamir ettirebilir.” açıklmasında bulunuldu.