Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçimiz, Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Elmadağ Hukuk Bürosu (“VERİ SORUMLUSU”) tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olacağımızı bildirmek istiyoruz.

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kişisel verilerinizin gizliliği Elmadağ Hukuk Bürosu için önemlidir. Bu bildirim (bundan böyle “politika” olarak anılacaktır), Elmadağ gizlilik politikasını şu adreste bulunan web sitesiyle ilgili olarak açıklamaktadır (elmadaghukuk.com) (“Web sitesi”). Web sitesini kullanarak, bu Politikayı kabul ediyor bulunmaktasınız. Elmadağ kişisel verilerinizi, müşterilerimize sunduğumuz yasal danışmanlık/savunuculuk hizmetleri, iş geliştirme ve satın alma süreçleri ve Elmadağ’ın yönetimi ve finansal işlemleri kapsamında işleyebilir. Elmadağ ayrıca, kişisel verilerinizi KVKK madde 5/2’de düzenlenen istisnai durumların varlığı halinde (kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri öznesinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, Elmadağ’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde) işleyebilecektir.

İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar için işlenir:

 • Müşterilerimize yasal danışmanlık ve savunuculuk hizmetleri sunmak, diğer sözleşme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve raporlama;
 • Müşterilerimize sunulan hizmetler bağlamında müşterilerimiz, paydaşları ve müşterilerimiz adına üçüncü taraf iletişimi ile iletişim kurmak;
 • Yasama ve diğer gelişmeler hakkında müşterileri bilgilendirmek;
 • Elmadağ tarafından uzman ve yasal görüşlerin alınması, müşterilere sağlanan hizmetlerle ilgili üçüncü taraf mal/hizmetlerin satın alınması ve bu süreçlerin yönetimi;
 • Faturalama, ödeme, muhasebe ve yerleşim süreçlerinin yürütülmesi;
 • Kurumsal iletişim süreçlerini yürütmek ve müşteri ilişkilerini ve iletişimini geliştirmek;
 • Elmadağ’ın varlık ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak;
 • İcra daireleri, kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere adli veya idari makamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca talep edilen bilgi ve belgelerin sağlanması;
 • Elmadağ’ın yasal yükümlülüklerini, özellikle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yerine getirmek.

Veri Sahibinin Hakları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesine göre herkesin kişisel verileri hakkında bilgilendirilme hakkı bulunmakta olup KVKK'nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibinin hakları “bilgi talep etme” hakkını da içermektedir. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Sizinle ilgili kişisel verileri toplayabileceğimiz ve kullanabileceğimiz koşullar şunlardır:

 • Hizmetlerin Yerine Getirilmesi: Siteyi kullanımınız ve/veya firmamızın katılımı sırasında bize gönüllü olarak gönderdiğiniz kişisel verileri toplar ve saklarız.
 • İşletme Yönetimi ve Yasal Uyumluluk: Kişisel verilerinizi aşağıdaki işletme yönetimi ve yasal uyumluluk amaçları için kullanıyoruz:
 • Yasal yükümlülüklerimize uymak;
 • Yasal haklarımızı uygulamak;
 • Üçüncü tarafların haklarını korumak.
 • İşe Alım: kişisel verilerinizi aşağıdaki işe alım amaçları için kullanıyoruz:
 • Herhangi bir pozisyon ve yerleşimler için Elmadağ’a başvurabileceğiniz herhangi bir pozisyon için uygunluğunuz yoluyla.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

 • Üçüncü Şahıslar: Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar için, Elmadağ’ın standart süreçleri kapsamında ve mevzuata uygun olarak, söz konusu amaçlar için gerekli ve ilgili olduğu ölçüde üçüncü şahıslarla paylaşılabilir.
 • Tedarikçiler ve Hizmet Sağlayıcılar: Elmadağ, hukuksal işlevlerini yerine getirmek için kişisel verileri tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılara aktarır.
 • Diğer Hukuk Büroları: Elmadağ, dünya çapındaki diğer hukuk firmaları ve iş ortakları ile işbirliği içinde faaliyet göstermektedir. Bu nedenle Elmadağ, müvekkillerine hukuki hizmetler sunmak ve müvekkillerle olan ilişkilerini idare etmek için veya müşterilerin talep etmesi koşuluyla yukarıda açıklanan amaçlar için gerekli olduğu şekilde, küresel iş ortakları ve diğer küresel hukuk büroları ile kişisel verileri paylaşabilir.

 

Verilerinizi Ne Kadar Süre Saklıyoruz?

Bilgilerinizi genellikle hukuki hizmetlerimizi sağlamak ve taleplerle ilgilenmek için gerektiği gibi saklarız. Bu, sizin veya şirketinizin veya kuruluşunuzun mevcut bir müşteri olup olmadığı veya son müşteri postaları veya bültenleriyle etkileşimde bulunup bulunmadığınız veya son etkinliklere katılıp katılmadığınız gibi bir dizi faktöre bağlı olacaktır. Elmadağ olarak, kişisel verilerinizi KVKK’nın 4. maddesi uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarla ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. Ayrıca, kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmekteyiz. Geçerli saklama süresinin sona ermesi üzerine veya talebiniz üzerine kişisel verileriniz geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak güvenli bir şekilde silinecektir.

Bize Ulaşın

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Aydınlatma Metnine ilişkin sorularınız ve yorumlarınız için aşağıdaki adresten ve telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz: Elmadağ Hukuk Bürosu, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Keskin Kalem Sokak, No:17/7, ARYA Plaza 34394, Şişli/ İstanbul. Telefon: +90 (212) 288 28 68.