Hukuk Hakkı Korumaktır

Makaleler

İmar barışına neden ihtiyaç duyuldu?

İmar Barışı Ne Anlama Gelmektedir?

15 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıda belirtilen geçici madde eklenerek vatandaş ile kamu arasındaki ihtilafların çözüme kavuşturulması ve bu sayede hazineye gelir sağlama amacıyla imar barışı düzenlemesi yapılmıştır.

“GEÇİCİ MADDE 16- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.”

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle;

Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırarak vatandaşların imar sorunlarının çözülmesi hedeflenmektedir.

İmar Barışına Neden İhtiyaç Duyuldu?

Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğu 1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır. Yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı hedeflenmiştir.

Ülkemizde imara aykırı yapıların %50’nin üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir.

İmar Barışına;

 • Kamu ile vatandaş arasındaki ihtilafları çözmek,
 • Yapı stokunu kayıt altına almak,
 • Belediyelerin imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini gerçekleştirirken yaşadıkları zorluklar,
 • Vatandaşların bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğalgaz bağlatamamaları,
 • Kamuya, kentsel dönüşüm bütçesine gelir sağlamak sebebiyle ihtiyaç duyulmuştur. 

İmar Barışından Hangi Yapılar Yararlanabilir?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.

Kapsam Dışında Olanlar ise;

 • Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi,
 • İstanbul tarihi yarımada, Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu tarihi alanda belirlenen yerler
 • Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar 

Yapı kullanım belgesinin kullanım yerleri

 • Yıkım endişesi olmadan iskân edilebilir ve iskân belgesi yerine geçmektedir.
 • Su, elektrik ve doğalgaz bağlatabilir.
 • İmar Kanunu kapsamında alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.
 • Kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilir.
 • Hazine ve Belediye mülkünde olan yerler satın alınabilmektedir.
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.

 Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl Hesaplanacaktır?

Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden;

 • Konutlarda %3
 • Ticari kullanımlarda %5
 • Karma kullanımlı yapılarda; konut ve ticari olarak kullanılan alanlar ayrı ayrı ve arsa payları da dikkate alınarak belirlenen katsayı ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır. 

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl Hesaplanacaktır?

Yapı Bedeli;

 • Tarımsal amaçlı basit binalar için: 200 TL/m2
 • 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için: 600 TL/m2
 • 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için: 1000 TL/m2
 • 8 ve daha yüksek katlı binalar için: 1600 TL/m2
 • Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel vb. yapılar için: 2000 TL/m2
 • Güneş enerji santralleri(GES): 100.000 TL/MW

Arsa Bedeli;

 • Emlak vergisi kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri üzerinden

Yapı Kayıt Belgesinin Geçerlilik Süresi?

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğundadır.

Hazine Taşınmazı Üzerindeki Yapıların Durumu?

Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir.

Son Başvuru Tarihi Nedir?

Yapı kayıt belgesi başvurusu en son 31.10.2018 tarihine kadardır.

Son Ödeme Tarihi Nedir?

Yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.12.2018 tarihine kadar yatırılabilecektir. 

İmar Barışı Müracaatları Nasıl Yapılacaktır?

Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden yapılacak ve başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilecektir.