Hukuk Hakkı Korumaktır

Makaleler

6.12.2018 TARİHLİ ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

6099 sayılı kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na ‘Elektronik Tebligat’ başlıklı madde eklenmiş ve 2011 yılında bildirimlerin elektronik ortamda yapılmasının hukuki altyapısı sağlanmıştır. 19 Ocak 2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul, esas ve ilkeler düzenlenmiştir. Son olarak ise aynı amaç doğrultusunda güncellenerek 6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve 1.1.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Elektronik Tebligat Yönetmeliği (’’Yönetmelik’’) ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar

Yönetmelikte tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu tutulanlar şu şekilde listelenmiştir;

 • 12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar
 • 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler
 • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri
 • Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları
 • Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri
 • Noterler
 • Baro levhasına yazılı avukatlar
 • Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler
 • İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Ayrıca yukarıdaki kapsam dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilmesi durumunda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Zorunluluk kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren 1 ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır. Zorunluluğun başlangıcı, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 1.1.2019’dur.

E-Tebligatın Hazırlanması ve İletilmesi

Elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yürütülür. Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ye teslim eder.

UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır. Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür, PTT içeriği görmeye yetkili değildir. Tebligata ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilir. Elektronik yolla tebligat, idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime yapılır. Temsile yetkili olan kişilerin ayrı bir elektronik tebligat adresinin bulunması bu kuralın uygulanmasına engel olmaz.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Muhatabın Bilgilendirilmesi      

E-Tebligat adresine posta ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, e-posta adresini veya SMS özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir.

E-Tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.

Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.

Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Adres Sahibinin Yükümlülükleri

Yönetmelik ile PTT’ye, muhataba ve ilgili kişilere bazı sorumluluklar yüklenmiştir. PTT nezdinde bulunan yükümlülükler Yönetmeliğin 20. maddesinde sayılmıştır. PTT, e-tebligat sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, ilgili kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerden ister. İlgililer, talep edilen bilgi ve belgeleri en geç 1 ay içinde PTT’ye göndermek zorundadır. E-Tebligat adresi sahibinin yükümlülükleri ise kısaca;

 1. Elektronik tebligat adres başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak ilgili birime teslim etmek
 2. Elektronik tebligat adresi başvurusu sırasında teslim etmiş olduğu bilgi ve belgelerde olan değişiklikleri PTT'ye derhâl bildirmek
 3. Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumak, üçüncü kişilerle paylaşmamak ve başkasına kullandırmamak

olarak sayılabilir.

Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması

E-Tebligat zorunluluğu kapsamındakiler için tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu ortadan kalktığı takdirde, ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından bir ay içinde PTT’ye gerekli bildirim yapılır. Zorunluluk kapsamında bulunmayanlar için oluşturulmuş adresler ise ilgilinin PTT’ye kapatma talebini bildirmesi ile gerçekleşir. Elektronik tebligat adresi, bildirim tarihinden itibaren 1 ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.

Avukatlar Açısından Önemi

6099 sayılı kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanununa eklenen bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde PTT, e-tebligat adreslerini oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri Türkiye Barolar Birliğinden ister ve bu bilgileri esas alarak üç ay içinde baro levhasına yazılı avukatların e-tebligat adreslerini oluşturur. PTT, oluşturulan elektronik tebligat adreslerini adres sahiplerine teslim edilmek üzere TBB’ye gönderir ve teslim işlemi gerçekleştikten sonra bu adresleri, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunar. Türkiye Barolar Birliği, talep edilen bilgileri 1 ay içinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine bildirmek zorundadır.

Yönetmeliğe göre, elektronik tebligat zorunluluğunun başladığı 01.01.2019 tarihinden itibaren 1 ay içinde Türkiye Barolar Birliği, levhaya kayıtlı avukatlar adına, her avukatın kimlik numarasına göre elektronik tebligat adresi oluşturulmak üzere PTT’ye başvuracaktır. Dolayısıyla avukatlara elektronik tebligat zorunluluğu, yılbaşından itibaren hemen başlamayacaktır. Güncel durumda baro levhasına yazılı avukatların bu adresleri edinmek için bir başvuru veya talebi aranmamaktadır. TBB, Adalet Bakanlığı ve PTT kendi sistemleri içinde bu işlemleri yapacaktır. Avukatlar adına oluşturulan elektronik posta adresinin avukatlara teslimi ise, daha sonra Türkiye Barolar Birliğince duyurulmak suretiyle sağlanacaktır.

Düzenleme ile getirilen elektronik tebligat adresi olup, daha önce alınmış olan Kayıtlı Elektronik Posta adresleri (KEP) adli işlemlerde geçerliliğini yitirmiş olacaktır.

Sonuç

Kaliteli ve hızlı bir hizmet olan elektronik tebligat sistemi ile kişisel verilerin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve uluslararası standartların yakalanması sağlanarak tebligat sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Elektronik tebligat yoluyla adli sistemde büyük kolaylıklar sağlanacağını ve işlemlerin çok daha çabuk sonuçlanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Stj. Av. Berkan ŞEKER