Hukuk Hakkı Korumaktır

Makaleler

Koronavirüs Nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliğinde Belirlenen Sürelerin Durması

Ülkemizde Koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle alınan tedbirlerden birisi hukuki sürelerin 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasıydı. Ancak Tüketici Hakem Heyeti için belirtilen süreler hakkında herhangi bir tedbir alınmamış olup, süreler işlemeye devam etmekteydi. 10.04.2020 tarihinde 31095 sayılı yayınlanan Resmi Gazete ile Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı ve “toplantıların ve bazı sürelerin durdurulması” başlıklı geçici madde 3 ile bu alanda da sürelerin durdurulmasına karar verildi. Yayınlanan Resmi Gazete ile birlikte bu günlerde yaşadığımız zorlayıcı nedenlerden dolayı Tüketici Hakem Heyetlerinde oluşacak çalışma usul ve esaslarına ilişkin hak kayıplarının önüne geçildi.

Düzenleme ile ilgili olarak; COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğine Geçici Madde 3 eklendi.

Tüketici Hakem Heyeti Toplantı Sürelerinin Durması

13’üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ayda ikiden az olmamak üzere toplanan tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılmasına ilişkin süre bu maddenin yürürlüğe girdiği 10.04.2020 tarihinden 30.04.2020(bu tarih dahil) tarihine kadar tüketici hakem heyeti toplantı süreleri bu değişiklik ile durmuş oldu.

Bilgi ve Belgelerin Sunulması İçin Verilen Sürelerin Durması

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında; “İstenen bilgi ve belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren en fazla otuz gün süre verilir. Talep edilmesi ve tüketici hakem heyeti başkanlığınca uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir.” İfadesi yer almaktadır.

Yapılan değişiklik ile geçmişe dönük 13.03.2020 (bu tarih dahil) tarihinden 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler durdu.

Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması İçin Verilen Sürelerin Durması

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin 2’nci fıkrasında; “Raporun hazırlanması için bilirkişiye verilecek süre, bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin yazının bilirkişiye tebliğinden itibaren on beş iş gününü geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine bu süre tüketici hakem heyeti başkanı tarafından on beş iş gününü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.” İfadesi yer almaktadır.

Yapılan değişiklik ile geçmişe dönük 13.03.2020(bu tarih dahil) tarihinden 30.04.2020(bu tarih dahil) tarihine bilirkişiye rapor hazırlaması için verilen süreler durdu.

Tüketici Hakem Heyetleri Kararlarının Taraflara Tebliğ Edilmesi İçin Belirlenen Sürelerin Durması

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 25’inci maddesinin 1’inci fıkrasında; “Tüketici hakem heyeti kararı, alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde taraflara yazılı olarak ve 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca,

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 27’nci maddesinin 2’nci fıkrasında; “Düzeltme kararları on iş günü içinde taraflara tebliğ edilir ve talep edilmesi halinde taraflara verilmiş olan suretlere de düzeltme kararı yazılır ve imzalanır.” ifadesi yer almaktadır.

Yapılan değişiklik ile geçmişe dönük 13.03.2020(bu tarih dahil) tarihinden 30.04.2020(bu tarih dahil) tarihine tüketici hakem heyeti kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için verilen süreler durdu.

Sürelerin Yeniden İşlemeye Başlaması ve Uzamış Sayılması

Bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, bilirkişiye rapor hazırlaması için verilen süreler ve Tüketici Hakem Heyeti kararlarının tebliğ edilmesi için verilen süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Yani bahsedilen bu süreler 01.05.2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren işlemeye devam edecektir.

Bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibarıyla on beş gün ve daha az kalmış ise, bu süreler durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır.

Bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin 13.03.2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren durmuş kabul edildiği ve bu tarihten önce bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine on beş gün ve daha az kalmış ise, 01.05.2020 (bu tarih dahil) tarihinden başlamak üzere on beş gün bilgi ve belge sunma süresi uzamış kabul edilir.


İrfan Berkay İNCE
Stajyer Avukat