Makaleler

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

“Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yapılan Düzenlemelerin İncelenmesi

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığınca; Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hazırlanmış olup; 09.05.2020 tarihinde 31122 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu değişiklikler; önce “Yapılan Değişiklikler” başlığı altında sadece metin üzerinden bir tablo içerisinde yönetmeliklerin birebir karşılaştırması olarak; akabinde de “Yapılan Değişikliklere İlişkin Değerlendirme” başlığı altında yapılan değişikliklerin özeti olarak aktarılacaktır.

A. Yapılan Değişiklikler

Bu yeni yönetmelik ile daha önce 25/4/2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmeliğin bir kısım maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre karşılaştırmalı tablo aşağıdaki gibidir:

25/4/2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik

09/5/2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle Gelen Değişiklikler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının tespiti, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ve tarafların karşı karşıya gelmeden akdettikleri sigorta sözleşmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının tespiti, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ve tarafların karşı karşıya gelmeden akdettikleri sigorta sözleşmeleri ile asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin sundukları mal ve hizmetlerle birlikte sağlayabileceği sigortalara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Abonelik sözleşmesi: Belirli mal veya hizmetin sürekli veya düzenli aralıklarla teminini sağlayan sözleşmeyi,

b) Doğrudan akdedilen sigorta sözleşmesi: Sigorta şirketinin veya sigortacılık yapan emeklilik şirketinin merkezinden ya da bu şirketlerin kendisine bağlı ancak tek başına ticari muamele yapabilen birimlerinden yapılan sözleşmeyi,

c) Emeklilik şirketi: 28/3/2001 tarihli ve 6432 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere emeklilik branşında ruhsat almış şirketi,

ç) Eser sözleşmesi: Yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstleneceği sözleşmeyi,

d) Hizmet sözleşmesi: İşçinin, işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmeyi,

e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Mesafeli sözleşme: Sözleşme taraflarınca karşı karşıya gelinmeksizin yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak kurulan sözleşmeleri,

g) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

ğ) Reasürans şirketi: Türkiye’de kurulmuş reasürans şirketi ile yurt dışında kurulmuş reasürans şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

h) Sigorta ettiren: Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiyi,

ı) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

i) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Abonelik sözleşmesi: Belirli mal veya hizmetin sürekli veya düzenli aralıklarla teminini sağlayan sözleşmeyi,

b) Doğrudan akdedilen sigorta sözleşmesi: Sigorta şirketinin veya sigortacılık yapan emeklilik şirketinin merkezinden ya da bu şirketlerin kendisine bağlı ancak tek başına ticari muamele yapabilen birimlerinden yapılan sözleşmeyi,

c) Emeklilik şirketi: 28/3/2001 tarihli ve 6432 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere emeklilik branşında ruhsat almış şirketi,

ç) Eser sözleşmesi: Yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstleneceği sözleşmeyi,

d) Hizmet sözleşmesi: İşçinin, işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmeyi,

e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Mesafeli sözleşme: Sözleşme taraflarınca karşı karşıya gelinmeksizin yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak kurulan sözleşmeleri,

ğ) Reasürans şirketi: Türkiye’de kurulmuş reasürans şirketi ile yurt dışında kurulmuş reasürans şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

h) Sigorta ettiren: Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiyi,

ı) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

i) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

k) Kalıcı Veri Saklayıcısı: Sigorta ettirenin, sigortalının ve sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya E-Devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

l) 3DSecure: İnternet ortamında banka kartı veya kredi kartı ile gerçekleştirilen işlemlerde ek güvenlik tedbirlerini getiren, kartlı sistem kuruluşları tarafından onaylı protokolü,

ifade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tüketici Lehine Sigorta Sözleşmeleri, Mesafeli Akdedilen

Sigorta Sözleşmeleri ve Herkese Açık Öneri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tüketici Lehine Sigorta Sözleşmeleri, Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri ve Herkese Açık Öneri ile Mal ve Hizmetle Bağlı Sigorta Ürünü Satışı

Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri

MADDE 9 – (1) Sigorta sözleşmeleri, ister doğrudan ister sigorta acentesi vasıtasıyla olsun, tarafların bir araya gelmeksizin uzlaşmalarına imkân sağlayan her türlü iletişim araçları kullanılarak akdedilebilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında mesafeli sözleşme akdetmek isteyenlerin, işi yürütebilecek şekilde gerekli organizasyon ve teknik alt yapıya sahip olması gerekir.

(3) Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, uygulamaya başlamadan önce, gerekli organizasyon ve teknik alt yapılarına ilişkin Müsteşarlığa bilgi vermek zorundadır.

(4) 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik hükümleri, mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri hakkında da uygulanır. Elektronik ortamda yapılan sigorta sözleşmelerinde, bilgilendirmenin yapılmış sayılması, elektronik ortamda teyit edilmesine bağlıdır. Ancak, bilgilendirmeye esas hususların mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanların internet sitesinde yayımlaması ve sigorta sözleşmesinde yer almak isteyen kişilerin de bu bilgileri kendi hâkimiyet alanı içindeki herhangi bir elektronik ortama aktarma imkânının verilmesi durumlarında, bilgi verme yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.

(5) Mesafeli akdedilen sözleşmelerde de Türk Ticaret Kanununun 1424 üncü maddesinde öngörülen poliçe verme yükümlülüğü devam eder. Sigorta sözleşmesinin elektronik ortamda akdedildiği hâllerde, Türk Ticaret Kanununun 1425 inci maddesine uygun olmak kaydıyla, sigorta ettirenin kendi hâkimiyet alanı içindeki herhangi bir elektronik ortama aktarma ve çıktı almasına imkân sağlayacak surette elektronik ortamda da poliçe düzenlenebilir. Bu durumda sigorta genel şartları bağlantı adresi göstermek suretiyle de verilebilir.

(6) Poliçelerin elektronik ortamda düzenlendiği hâllerde, şirketin poliçeyi imzalama yükümlülüğü elektronik imza ile yerine getirilir.

(7) Reasürans sözleşmeleri de mesafeli olarak akdedilebilir. Bu durumda reasürans şirketi hakkında da gerekli organizasyon ve teknik alt yapı ile Müsteşarlığın bilgilendirilmesine ilişkin bu madde hükümleri uygulanır.

Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri

MADDE 9 – (1) Sigorta sözleşmeleri, ister doğrudan ister sigorta acentesi vasıtasıyla olsun, tarafların bir araya gelmeksizin uzlaşmalarına imkân sağlayan her türlü iletişim aracı kullanılarak akdedilebilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında mesafeli sözleşme akdetmek isteyenlerin, işi yürütebilecek şekilde gerekli organizasyon ve teknik alt yapıya sahip olması gerekir.

(3) Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, uygulamaya başlamadan önce, gerekli organizasyon ve teknik alt yapılarına ilişkin Bakanlığa bilgi vermek zorundadır.

(4) 14/2/2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik hükümleri, mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri hakkında da uygulanır.

(5) Mesafeli akdedilen sözleşmelerde de Türk Ticaret Kanununun 1424 üncü maddesinde öngörülen poliçe verme yükümlülüğü devam eder. Türk Ticaret Kanununun 1425 inci maddesine uygun olmak kaydıyla, Kalıcı Veri Saklayıcısı aracılığı ile poliçe verilebilir.

(6) Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, banka kartı veya kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda 3DSecure uygulamasını kullanmak zorundadır.

(7) Taraflarının karşı karşıya gelerek kurulduğu sözleşmelerde banka kartı veya kredi kartının ilk 6 ve son 4 rakamı ile sanal pos üzerinden güvenli ödeme yapılması temin edilir. Sigorta aracısının prim tahsilatında 3DSecure uygulamasını kullanmayı talep etmesi durumunda sigorta şirketi gerekli teknik altyapıyı sağlamak zorundadır.

(8) Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, tüketicileri mesafeli satış kanallarına yönlendiren ve asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelere primle bağlantılı olmayacak biçimde hizmet bedeli ödeyebilir.

 

Herkese açık öneri

MADDE 10 – (1) Ürün teşhiri gibi yöntemlerle herkese açık öneride bulunmak suretiyle sigorta sözleşmeleri akdedilebilir. Ancak, bu halde sigortanın konusu, kapsamı ve 17/11/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 8 inci maddesi gereği prim miktarı açık ve net olarak gösterilir.

(2) Herkese açık öneriye konu teşkil edecek sigorta sözleşmeleri ve önerinin uygulama şekli hakkında, uygulamaya geçilmeden bir ay önce Müsteşarlığa bilgi verilmesi zorunludur. Müsteşarlık sunulan bilgiler çerçevesinde gerekli değişikliklerin yapılmasını talep edebilir.

(3) Ürün teşhirinin yapıldığı yerlerde, teknik personel dışındaki kişiler, ürün tanıtımı yapamaz ve satışına yönelik faaliyetlerde bulunamaz.

(4) Müsteşarlık herkese açık öneride bulunabilme esaslarını tespite yetkilidir.

 

Mal ve Hizmet Satışı ile Bağlantılı Olarak Sunulan Sigortalar

MADDE 10 – (1) Asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin, sundukları mal ve hizmetlerle birlikte, ancak aşağıdaki şartların tamamını sağlamak suretiyle sigorta hizmeti sunabilirler.

a) Satılan mal veya sağlanan hizmetle bağlantılı olmak kaydıyla, yalnızca aşağıda yer alan sigorta teminatlarının sunulması:

1) Malın kırılması, kaybı, çalınması, arızalanması ve herhangi bir şekilde zarar görmesi,

2) Bagajın kaybı, çalınması,  herhangi bir şekilde zarar görmesi, gecikmesi,

3) Seyahat hizmeti ile bağlantılı diğer riskler.

b) Sağlanan sigorta teminatının karmaşık bir ürün olmaması, basit ve kolay anlaşılabilir bir ürün olması, ürün bazında muafiyet, limit ve sürenin standart olması,

c) Sağlanan teminatın sorumluluk sigortası, hayat sigortası veya motorlu taşıt sigortası olmaması,

ç) Sigortaya ilişkin yıllık  primin, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) her yıl sonunda bir önceki yılın aralık ayına göre değişimi dikkate alınarak arttırılmak üzere, 3.000.-TL’yi geçmemesi,

d) Yenilemeler dahil sigorta süresinin 5 yılı geçmemesi.

(2) Asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmeler bu madde çerçevesinde tüketiciye ulaştırdıkları sigorta hizmeti için prim üzerinden komisyon alamaz. Ancak, primle bağlantılı olmayacak biçimde hizmet bedeli alabilir.

(3) Bu madde kapsamında sunulan sigorta teminatını veren sigorta şirketinin unvanı, teminatın konusu, kapsamı ve risk gerçekleştiğinde başvuru yapılacak yerin iletişim bilgileri tüketiciye açık ve net olarak bildirilir.

(4) İşletme, sigorta teminatının kendisi tarafından sunulduğu izlenimini yaratacak her türlü hareketten kaçınmalıdır. Sigorta şirketi bu konuda gerekli her türlü tedbiri almakla mükelleftir.

(5) Bu madde kapsamındaki sigorta teminatının sunumunda uygulamaya geçilmeden bir ay önce Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur. Bakanlık sunulan bilgiler çerçevesinde gerekli değişikliklerin yapılmasını talep edebilir.

 

 

 

 

 

 

 

---------------

Uzaktan Satış Cihazları ile pazarlama

EK MADDE 10/A – (1) Sigortacılık işlemlerinin tamamının veya bir bölümünün gerçekleştirilmesine imkan veren kiosk, web sayfası, mobil uygulamalar gibi elektronik işlem cihazları ile sigorta satışı mümkündür. Mobil uygulamalar ile web sayfası uygulamalarında teminat sağlayan sigorta şirketinin unvanının sürecin en başında açık biçimde yer alması zorunludur. Kiosk uygulamasında da teminat veren sigorta şirketinin unvanının cihazın üzerinde açık biçimde yer alması gerekir.

(2) Zorunlu Deprem Sigortası kontrol noktaları olan Tapu Daireleri, Su ve Elektrik İdarelerinde yalnızca Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK) ait uzaktan satış cihazları bulundurulabilir. Bu cihazlar üzerinden yapılacak prim üretimi için tahakkuk ettirilecek komisyonlar, bu cihazlarla ilgili masraflar indirildikten sonra, Zorunlu Deprem Sigortası performansları ve faaliyet gösterdikleri yer göz önünde bulundurularak, Bakanlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde levhaya kayıtlı acentelere dağıtılır.

(3) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kontrol noktaları olan araç muayene istasyonlarında yalnızca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) tarafından konulacak uzaktan satış cihazları ile satış yapılabilir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası branşında ruhsatı olan tüm sigorta şirketleri bu cihazlar üzerinden satışa izin vermek zorundadır. Bu satışlar çerçevesinde asgari oranlar üzerinden tahakkuk ettirilecek komisyonlar, masraflar indirildikten sonra, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde levhaya kayıtlı acentelere dağıtılır.

(4) Diğer zorunlu sigortalarla ilgili olarak uzaktan satış cihazları üzerinden satış yapılması hususunda, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile ilgili kiosk uygulaması hususunda Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilidir.

(5) Mobil ve web sayfası uygulamalarında, ruhsatlı sigorta ve emeklilik şirketi, ruhsatlı sigorta brokeri, levhaya kayıtlı sigorta acentesi olmayan yetkisiz kişi veya kuruluşların sayfalarına, ilgili sigorta ve emeklilik şirketinin unvanı belirtilmeden, bağlantı (link) verilemez.

(6) Bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamındakiler hariç olmak üzere, sigorta satışı konusunda yetkili olmayan kişi veya kuruluşların mekanlarına uzaktan satış cihazı konulamaz.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları ile 10/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasının uygulamaya giriş tarihine kadar, ilgisine göre sigorta şirketleri, aracılar, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK),  Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), tapu daireleri, elektrik ve su idareleri tarafından gerekli tedbirler alınır.

 

MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü maddesiyle değiştirilen ana Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası 15/7/2020 tarihinde, yedinci fıkrası 15/10/2020 tarihinde,

b) 6 ncı madde ile ana Yönetmeliğe eklenen 10/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 15/6/2020 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

 

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

B. Yapılan Değişikliklere İlişkin Değerlendirme

1) Yapılan değişiklikler yukarıda belirtildiği şekilde olup, genel olarak değerlendirdiğimizde; öncelikle ana yönetmeliğin 1 inci maddesi olan amacın değiştirildiği ve “asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin sundukları mal ve hizmetlerle birlikte sağlayabileceği sigortalar”ın da kapsama dahil edilerek genişletildiği görülmektedir.

2) Akabinde ana yönetmeliğin 4 üncü maddesinde Bakanlık tanımının güncel duruma göre düzeltildiği ve yine değişikliklere uygun olarak “Kalıcı Veri Saklayıcısı” “3DSecure” gibi teknolojinin hayatımıza getirmiş olduğu yeni tanımlamalar yapılarak ana yönetmeliğe eklendiği görülmektedir.

3) Amacın genişletilmesi yönündeki 1 inci maddede yapılan değişikliğe uygun şekilde; ana yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığının değiştirilerek “Hizmetle Bağlı Sigorta Ürünü Satışı” ibaresinin eklendiği görülmektedir.

4) Ana Yönetmeliğin 9.maddesinin bir kısmında değişiklikler yapıldığı,
a. 9/1, 9/2 bendlerinin hiç değiştirilmediği,
b. 9/3 bendinde sadece Müsteşarlık yerine Bakan ifadesi getirilerek değiştirildiği,
c. 9/4 bendinde ise ilk cümleden sonra gelen teyit ve bilgi verme yükümlülüğüne ilişkin kısmın kaldırılarak bendin kısaltıldığı/sadeleştirildiği ve sadece ilgili yönetmeliğe atıf ile yetinildiği,
d. 9/5 bendinde ilk cümleden sonra gelen poliçe düzenlenmesine ilişkin kısım kısaltılarak atıf ile yetinildiği ve kalıcı veri saklayıcısı kavramı eklenerek poliçenin kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebileceğinin düzenlendiği,
e. Maddeye yeni eklenen 9/6 ve 9/7 bentleri ile de 3DSecure ve güvenli ödemeye ilişkin düzenlemeler getirildiği,
f. Son olarak maddeye yeni eklenen 9/8 bendi ile de ana yönetmeliğin amaç kapsamına eklenen asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin sundukları mal ve hizmetlerle birlikte sağlayabileceği sigortalara ilişkin “hizmet bedeli” alınabileceğinin düzenlendiği,
görülmektedir.

Tüm bu değişiklikleri özetlemek gerekirse; söz konusu maddenin kısaltılarak sadeleştirildiği, Türk Ticaret Kanunu’nun 1425’inci maddesine uygun olmak kaydıyla kalıcı veri saklayıcı aracılığıyla poliçe verme imkanı getirildiği, teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklere uyum amacıyla mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlara, banka kartı veya kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda 3DSecure kullanma zorunluğu getirildiği ve güvenli ödemeye ilişkin düzenleme yapıldığı ve en önemlisi ana yönetmeliğin amacının dahi değiştirilerek genişletilen asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin sundukları mal ve hizmetlerle birlikte sağlayabileceği sigortalar konusunda hizmet bedeli alınmasına yasal zemin oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

5) En esaslı değişikliğin ana yönetmeliğin 10.maddesinde yapıldığı görülmektedir Buna göre 10/1 bendi ile ana yönetmeliğin değişim amacına uygun olarak işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin, satılan mal veya sağlanan hizmetle bağlantılı olmak kaydıyla yalnızca;
• Malın kırılması, kaybı, çalınması, arızalanması ve herhangi bir şekilde zarar görmesi,
• Bagajın kaybı, çalınması herhangi bir şekilde zarar görmesi, gecikmesi,
• Seyahat hizmeti ile ilgili diğer risklere ilişkin sigorta teminatlarının sunulması,
• Sağlanan sigorta teminatının karmaşık bir ürün olmaması, basit ve kolay anlaşılabilir bir ürün olması, ürün bazında muafiyet, limit ve sürenin standart olması,
• Sağlanan teminatın sorumluluk sigortası, hayat sigortası veya motorlu taşıt sigortası olmaması,
• Yıllık primin, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) her yıl sonunda bir önceki yılın Aralık ayına göre değişimi dikkate alınarak arttırılmak üzere, 3.000 TL’yi geçmemesi,
• Yenilemeler dahil sigorta süresinin beş yılı geçmemesi.
şartların tamamının sağlanması durumunda sundukları mal ve hizmetlerle birlikte sigorta hizmeti sunabilecekleri belirlenmiş; bu sayede asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin sundukları mal ve hizmetlere ilişkin şart ve sınırlar çizilmiştir.

Ana Yönetmeliğin değiştirilen 10/2 bendi ile asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin tüketiciye ulaştırdıkları sigorta hizmeti için prim üzerinden komisyon alamayacağı, ancak bu işletmeler primle bağlantılı olmayacak biçimde hizmet bedeli alabileceği belirlenmiştir.

Ana Yönetmeliğin değiştirilen 10/3, 10/4 ve eklenen 10/5 bendleri ile işletmelerin, tüketicinin açık ve net olarak bilgilendirilmesi, gerekli tedbirleri alması ve Bakanlığa bilgi vermesi gibi yükümlülüklerinin belirlendiği görülmektedir.

6) Ana Yönetmeliğe Ek 10/A maddesi ile yeni düzenlemeler getirildiği görülmektedir. Buna göre sigortacılık işlemlerinin tamamının veya bir bölümünün gerçekleştirilmesine imkân veren kiosk, web sayfası, mobil uygulamalar gibi elektronik işlem cihazları ile sigorta satışının mümkün olduğu belirtilmiş ayrıca tüketicinin açık ve net bilgilendirilmesi gereği kapsamında özellikle kiosk cihazının üzerinde olmak üzere bu işlem cihazlarında teminat sağlayan sigorta şirketinin unvanının açık biçimde yer alma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu değişiklik kapsamda; zorunlu deprem sigortası, yalnızca tapu daireleri ve elektrik, su idarelerinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na ait uzaktan satış cihazları ile; karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ise araç muayene kontrol istasyonlarında TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından konulacak uzaktan satış cihazları ile yapılabileceği ve diğer zorunlu sigortalarla ilgili olarak uzaktan satış cihazları üzerinden satış yapılması hususunda TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’nin (SAİK), Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile ilgili kiosk uygulaması hususunda Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM) yetkili olduğu belirlenmiştir.

Ayrıca mobil ve web sayfası uygulamalarında, ruhsatlı sigorta ve emeklilik şirketi, ruhsatlı sigorta brokeri, levhaya kayıtlı sigorta acentesi olmayan yetkisiz kişi veya kuruluşların sayfalarına, ilgili sigorta ve emeklilik şirketinin unvanı belirtilmeden, bağlantı (link) verilemeyeceği ve 10/A 2,3 ve 4.fıkralar kapsamındakiler hariç tutulmak suretiyle sigorta satışı konusunda yetkili olmayan kişi veya kuruluşların mekanlarına uzaktan satış cihazı konulamayacağı şartları getirilmiştir.

7) Geçiçi madde ile; değişiklik yapılan ana yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları ile 10/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasının uygulamaya giriş tarihine kadar ilgililerce gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin düzenleme yapıldığı görülmektedir.

8) Ana Yönetmeliğin yürütmesine ilişkin Bakanlık kelimesinin güncel duruma göre Hazine ve Maliye Bakanı olarak düzeltildiği görülmektedir.

9) Son olarak değişiklikleri getiren yönetmeliğin yürürlüğünün 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası için 15/7/2020 tarihinde, yedinci fıkrası için 15/10/2020 tarihinde, 10/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları için 15/6/2020 tarihinde ve diğer maddeleri için yayımı tarihinde olacağının belirlendiği görülmektedir.


Av. Aysun ERDEN ONAY