Hukuk Hakkı Korumaktır

Mart 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu VERBİS Kayıt Süresini Uzattı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada uzatma kararı ve gerekçesi şu ifadelerle duyuruldu:

“Ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile;

- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,

- Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Gerçek kişi veya şirketlerin VERBİS üzerinden süresi içerisinde sicile kayıt yaptırmamaları durumunda Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre 20 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilebiliyor. 

VERBİS Sistemi Nedir ?

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, verileri işlemeye başlamadan önce kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri kayıt sistemidir. Bu sistemle, veri sorumlularının belirlenmesi ve kişisel verilerin korunması hakkının daha etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir.