Hukuk Hakkı Korumaktır

Mart 2021

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Ön Araştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Ön Araştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ 16 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Yürütülmekte olan bir ön araştırma ya da soruşturma sürecinde 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. veya 6. maddesi kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulmasına, sunulan taahhütlerin Rekabet Kurulu tarafından ilgili teşebbüs ve teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirilmesine ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan tebliğ; açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, 4054 sayılı Kanunun 4. veya 6. maddesi kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüslerce ya da teşebbüs birliklerince sunulan taahhütleri kapsamaktadır.

7246 Sayılı Kanun ile 4053 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da birtakım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerden birisi de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin 3. ve 4. fıkralarının nezdinde taahhüt müessesinin kanuna geçirilmesi olmuştur.

Taahhüt meselesi ile rekabet ihlallerinin tespiti için gerekli olan detaylı inceleme süreçlerinin kamu ve soruşturma altında olanlar için yaratabileceği zaman ve kaynak maliyetlerinin büyümeden kaynaklanabilecek olası rekabete aykırı zararların önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, bir ön inceleme veya soruşturma sürecinde ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin gönüllü olarak verdikleri taahhütler, Rekabet Kurulu tarafından değerlendirilerek ortadan kaldırılabileceği kabul edilen taahhütler rekabet sorunları ilgili teşebbüs veya teşebbüs birlikleri için bağlayıcı hale getirilir ve soruşturma açılmaz veya açılan soruşturmanın sona erdirilmesine karar verilebilir.

31425 sayılı ve 16.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021/2 sayılı Tebliğ ile taahhüt görüşmeleri, taahhüt sürecinin başlatılması, taahhüdün sunulması, taahhüdün değerlendirilmesi, taahhüt metni, taahhüdün niteliği, taahhüt hakkında üçüncü kişilerin görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi, taahhütte değişiklik yapılması, taahhüt sürecinin sonlandırılması, taahhüdün bağlayıcı hale getirilmesi ve taahhüdün izlenmesi ve yerine getirilmesi hususları düzenlenmektedir.