Mart 2022

Rekabet Kurumu Bildirim Zorunluluğu İçin Esas Alınan Ciro Eşiklerini Değiştirdi

Rekabet Kurumu Bildirim Zorunluluğu İçin Esas Alınan Ciro Eşiklerini Değiştirdi

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de, 4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/2 sayılı Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile değişiklik yapılmıştır. Rekabet Kurumu, Tadil Tebliği ile birçok önemli yenilik getirmiş ve en önemlisi bildirim zorunluluğunu tetikleyen ciro eşiklerini yükselterek güncellemiştir. Tadil Tebliği, 4 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Değişikliğin Kapsamı

Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin bir sonucu olarak Rekabet Kurulu’nun iznine tabi birleşme ve devralma işlemlerinde esas alınan ciro eşikleri artırılmış ve böylece izne tabi birleşme ve devralma işlemlerinde esas alınan ciro eşikleri mevcut ekonomik konjonktüre uyumlu hale getirilmiştir.

Aynı zamanda, “Teknoloji Teşebbüsleri” tanımı eklenerek teknoloji teşebbüslerinin devre konu taraf olduğu işlemler bakımından ilave bir bildirim yükümlülüğü getirilmiştir.

Yeni Ciro Eşikleri

Yapılan güncellemeye göre izne tabi birleşme ve devralma işlemlerinde aranan yeni ciro eşikleri şu şekildedir:

  • 30 milyon TL ciro eşiği “250 milyon TL” olarak,
  • 100 milyon TL ciro eşiği “750 milyon TL” olarak ve
  • Dünya cirosu için aranan 500 milyon TL ciro eşiği de “3 milyar TL” olarak güncellenmiştir.

Yeni ciro eşikleri uyarınca Kurul’un iznine tabi birleşme veya devralma işlemleri bakımından;

  • İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL’yive işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL’yi veya
  • Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi ve
  • Diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun üç milyar TL’yi

aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kurul’dan izin alınması zorunludur.

Teknoloji Teşebbüsleri İçin Özel Düzenleme

Tadil Tebliği yoğunlaşma denetimi rejimine “teknoloji teşebbüsü” kavramını kazandırmıştır. 2010/4 Sayılı Tebliğ’in ek 4(1)(e). maddesine göre bu kavram “dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıkları” ifade etmektedir. Kurum’un resmi internet sitesinde 4 Mart 2022 tarihinde yayımlanan duyuruda, söz konusu düzenlemenin gerekçesi şu şekilde açıklanmıştır: Kurum aralarında dijital platformların da bulunduğu teknoloji odaklı pazarlardaki hızlı gelişmeleri yakından izlemektedir. Bu gelişmeler rekabet hukuku uygulamalarında değişiklik yapılmasını zorunlu kılabilmektedir. Yabancı rekabet otoriteleri gibi Kurum da, start-up olarak tabir edilen yeni kurulan veya gelişmekte olan girişimlerin yüksek pazar gücüne sahip teşebbüsler tarafından devralınması işlemlerinin ciro eşikleri nedeniyle Kurul’un yetki alanı dışında kalmasını bir tehdit olarak değerlendirmektedir. Kurul’un teknoloji teşebbüslerini ilgilendiren işlemlere dair denetimini sıkılaştırmak ve öldürücü devralmaları engellemek adına Tadil Tebliği ile özel bir eşik getirilmiştir.

2010/4 Sayılı Tebliğ’in ek 7(2). maddesine göre (i) Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya Ar-Ge faaliyeti olan ya da (ii) Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde 2010/4 Sayılı Tebliğ’in 7(1)(a). maddesinde öngörülen 250 milyon TL eşiği uygulanmayacaktır. İlaveten Kurum, yakın zamanda Almanya ve Avusturya yoğunlaşma denetimi rejimlerinde yapılan değişiklikleri dikkatle irdelediğini, ancak işlem değerini referans alan bir eşik öngörmeye şu aşamada lüzum görmediğini belirtmiştir. Yine de, Kurum start-up’ların devralınmasına ilişkin rekabetçi endişeleri gidermek adına bu istisnayı öngörülmüştür.

Diğer Değişiklikler

2010/4 sayılı Tebliğ ve ilgili Kılavuzlar 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi kapsamında uygulanmaya başlanan etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi doğrultusunda güncellenmiştir.

Yatay Kılavuz’a; potansiyel rekabet, rekabetin yakınlığı analizi, dijital pazarlara ve inovasyona dayalı pazarlara ilişkin zarar teorileri gibi konularda eklemeler ve güncellemeler yapılmıştır. Birleşme devralmalar bakımından geçerli olan güncel zarar teorileri (potansiyel rakip/rekabet zarar teorisi, öldürücü devralma zarar teorisi) ışığında özellikle yeni kurulan ve gelişmekte olan firmaların devralınması ile ilgili değerlendirmede dikkate alınabilecek genel ilkelere yer verilmiştir.

Ek olarak dijitalleşme ile rekabet hukukunda artan bir öneme sahip olan tüketici verisi ve bunun rekabet üzerine etkileri de ilgili Kılavuza eklenmiştir. Benzer şekilde Yatay Olmayan Kılavuzda da dijital pazarlarla ilgili güncellemeler başta olmak üzere, dikey ve çok pazarlı birleşme işlemlerinin değerlendirilmesine ilişkin hususlarda öngörülen değişiklikler, tek taraflı ve koordinasyon doğurucu etkiler başlıkları altında detaylandırılmıştır.

Birleşme ve devralmalara ilişkin bildirim formunun elektronik formatta e-Devlet üzerinden sunulabileceği yönünde güncelleme yapılmıştır. Bildirim formunun halihazırda e-Devlet üzerinden sunulabilmesi, Değişiklik Tebliği ile yasal dayanağına da kavuşmuştur.

Son olarak, Değişiklik Tebliğ, yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girecektir.