Mart 2022

Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsü Hakkında Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsü Hakkında Yeni Yönetmelik Yayımlandı

TÜSEB bünyesindeki, Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik 12 Mart 2022 tarihli ve 31776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik yapay zeka uygulamaları alanında yapılması planlanan AR-GE çalışmalarını, enstitünün görev ve yetkilerini ve yapılanmasını düzenlemektedir. Yönetmelik’ in ilgili maddesinde yapılan tanıma göre, AR-GE Sağlık bilim ve teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ifade etmektedir.

Yönetmeliğe göre Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsünün başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 • Sağlık verisi araştırmaları ve sağlık alanında yapay zekânın kullanımı konusunda ülkemizin rekabet gücünü artırmak ve sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik bilimsel ve teknolojik ihtiyacı karşılamak üzere yenilikçi ve öncü araştırmalar yapmak ve bu tür araştırmaları desteklemek.
 • Kliniklerde toplanan laboratuvar tetkikleri veya X-Ray, MR ve BT gibi radyolojik görüntüler ve patolojik görüntüler ile hekimler için hastalık özelinde karar destek sistemlerinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak ve kamu kurumları, yükseköğretim kurumları, Ar-Ge merkezleri gibi kurumlarda bu tür araştırmaların yapılmasını desteklemek.
 • Geliştirilen karar destek sistemlerinin sahada kullanılabilir ürünlere dönüşmesine yönelik gömülü sistem ve ağ uygulamalarını teşvik etmek.
 • Sağlık veri araştırmaları ve yapay zekâ uygulamaları alanında kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetlerine mali ya da bilimsel destek sağlamak.
 • Sağlık veri araştırmaları ve yapay zekâ uygulamaları alanındaki gelişme, buluş ve yeniliklerin sağlık hizmetlerinde kullanımına ve yaygınlaştırılmasına yönelik Ar-Ge yapmak ve/veya yaptırmak.
 • Sağlık veri araştırmaları ve yapay zekâ uygulamaları alanında yurt içi ve yurt dışı iş birlikleri gerçekleştirmek ve ülkemizin dijital sağlık ekosisteminin oluşturulması için gerekli araştırma, geliştirme, eğitim, organizasyon ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek.
 • Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilen ve/veya üretilen, veriye ve yapay zekâ yöntemlerine dayalı tekniklerin sağlık alanında kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili sektörlerle iş birliği ve ortaklıklar yapmak.
 • Sağlık veri araştırmaları ve yapay zekâ uygulamaları alanına giren hususlarda Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından talep edilen işleri Yönetim Kurulu kararı ile yapmak veya yaptırmak.
 • Sağlık veri araştırmaları ve yapay zekâ alanında Ar-Ge’nin özendirilmesi, bu alandaki yeni gelişme ve teknolojilerin izlenmesi amacıyla sertifika verilmesi öngörülen eğitim-öğretim programları düzenlemek.
 • Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek için desteklerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek, ödül vermek ve araştırmacıların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında imkânlar sağlamak.
 • Uluslararası kurum ve kuruluşların sağlık veri araştırmaları ve yapay zekâ alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak, görev ve faaliyet alanı ile ilgili yayınlar yapmak.
 • Sağlık veri araştırmaları ve yapay zekâ alanında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi amacıyla proje geliştirmek.
 • Kamu kaynağı kullanılan projeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının finanse ettiği projelere başvurmak ve başvuruları teşvik etmek.

Yönetmelikte değinilmesi gereken bir diğer düzenleme ise 7. Maddede bahsi geçen bilim kurullarıdır. Enstitü bünyesinde sağlık veri organizasyonu bilim kurulu ve yapay zeka bilim kurulu oluşturulur. Bilim kurulları, Enstitünün bilim politikası, hedefler, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi ile araştırma stratejilerinin hazırlanması hususlarında tavsiyede bulunurlar.