Mart 2022

Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Sunuldu

Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesine Dair Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu, Bazı Kanunlar ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Sunuldu

Vergi ve ekonomi alanında birçok düzenleme içeren kanun teklifi, “Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesine Dair Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu, Bazı Kanunlar ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında 25.03.2022 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu. Uzun zamandır TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifi “Vergi ve Ekonomi Paketi” şeklinde gündemde yer aldı. “Muhtarlara verilecek olan ücretler, finans sektöründe hizmet veren kurumlar hakkında uygulanan kurumlar vergisinde yapılacak olan değişiklikler, yabancılarla gerçekleştirilen konut ve işyeri teslimleri, hazineye ait taşınmazların satışlarında yer alan düzenlemeler, hazineye ait tarım arazilerine ilişkin düzenlemeler” gerçekleştirilen başlıca değişiklikler arasında yer almaktadır. Kanun teklifinde finansal anlamda hem usul hem de esas yönünden birçok düzenlemenin yer aldığı açıkça görülmektedir. Bundan mütevellit TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz konusu değişikliklerin hem olumlu hem de olumsuz yansımalarının olacağı yönünde milletvekilleri fikirlerini beyan etmişlerdir. Söz konusu kanun teklifinin mali açıdan hazineye ne şekilde kazanç sağlayacağı ve ne kadar ilave yük getireceği hususunda komisyon üyesi milletvekillerine “Etki ve Analiz Raporu” dağıtılmıştır. Kanun teklifinde mali açıdan en çok dikkat çeken iki husus; muhtarlara net asgari ücret tutarının altında ödenek verilmemesini düzenleyen madde ile hazine taşınmazlarının yatırımcılara satışında getirilecek kolaylıklardır. Etki ve Analiz Raporu’nda, muhtarlara ilişkin getirilecek düzenlemenin yaklaşık 236 milyon TL civarında hazineye ilave yük getireceği tahmin edilmektedir. Muhtarlara ilişkin yapılan düzenlemenin altında yatan sebep, net asgari ücret miktarında yapılan değişikliklerdir. Net asgari ücret miktarının 2022 yılı itibari ile iyileştirilmesinin ardından muhtarlara verilen ödeneklerde de düzenleme yapılma ihtiyacı görülmüş, böylece yaşanan gelir kaybının telafi edilmesi amaçlanmıştır. Öte yandan hazineye ait taşınmazlarda rayiç bedel üzerinden yapılacak satışlarda satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanması ve ayrıca hazine taşınmazlarında ticari faaliyet gösteren, en az 3 yıl süreyle taşınmazları sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılara satın alma hakkı verilmesi söz konusu kanun teklifi ile düzenleme altına alınmıştır. Getirilen bu kolaylıkların devlet hazinesine önemli bir katkı sağlayacağı Etki ve Analiz Raporu’nda değerlendirilmiştir. Şöyle ki; yapılan düzenleme uyarınca Orman ve Kıyı Kanunu kapsamında kalanlar hariç satışa uygun 2400 adet taşınmazın bulunduğu saptanmıştır. Bunlar arasında ilk aşamada 100 adet taşınmazın satılması ve yapılan bu satışlardan 500 milyon TL gibi yüksek bir gelir elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bahsi geçen taşınmazlar yalnızca üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş hazineye ait taşınmazlardır. Bunun yanı sıra üzerinde irtifak hakkı tesis edilmemiş hukuki ve fiili açından satılmaya müsait bulunan hazineye ait yaklaşık 20 bin taşınmazın olduğu bilinmektedir. Söz konusu satışların işbu kanun teklifi ile önünün açıldığını düşünürsek devlet hazinesinin önemli bir miktarda gelir elde edeceği öngörülebilmektedir. Muhtarlara verilecek olan ödeneğe ilişkin düzenlemeler ile devlete ait taşınmazların satışında getirilen kolaylıklar yukarıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Söz konusu kanun teklifi bu iki önemli düzenlemenin yanı sıra vergi alanında da önemli değişiklikler barındırmaktadır. Bu sebeple vergisel düzenlemelere ilişkin yapılan değişiklikleri maddeler halinde değerlendirmemiz gerekirse;

  1. Ortaklıkların elde ettiği kazançlar ve gayrimenkul yatırım fonları Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen hüküm ile kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır.

 

  1. Finans sektöründe faaliyet gösteren bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranı %25 seviyesine yükseltilecektir.

 

  1. ‘‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’’ kapsamında hakkında reklam yasağı kararı verilmiş olan bir kurumlar vergisi mükellefinin reklam vermeye devam etmesi durumunda yapmış olduğu harcamalar, vergi matrahının hesaplanması açısından gider sınıfında yer almayacaktır.

 

  1. Hekimler ve diş hekimleri bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme imzalamaları halinde serbest meslek erbabı sayılacaklardır. Bu sebeple elde ettikleri kazançlarda Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenen serbest meslek kazancı kapsamında vergilendirilecektir.

 

  1. Birtakım vergi suçlarına uygulanacak olan cezaların üst sınırında değişiklik yapılmıştır. Şöyle ki; ‘‘Vergi kanunlarına göre tutulan defter ve kayıtlar üzerinde hile yapanlar, tahrifat gerçekleştirenler, yanıltıcı belge düzenleyenler hakkında halihazırda uygulanan üst sınırı 3 yıl olan hapis cezasının üst sınırı 5 yıla çıkarılacaktır. Ayrıca defter, kayıt ve belgeleri yok edenler ile sahte olarak düzenleyenler için halihazırda uygulanan üst sınırı 5 yıl olan hapis cezasının üst sınırı 8 yıla çıkarılacaktır.

 

  1. Vergi mükelleflerinin Türkiye sınırları içerisindeki Ar-Ge faaliyetleri kapsamında elektrik motorlu taşıtlar geliştirmeleri ve nihayetinde söz konusu taşıtları Türkiye’de imal etmeleri sonucunda araçların daha iyi bir seviyeye getirilebilmesi için verilen ve yatırım teşvik belgesiyle ilintili olan mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar Katma Değer Vergisi’ne tabi tutulmayacaktır.