Mayıs 2021

7319 Sayılı Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

7319 Sayılı Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

7319 Sayılı Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25.05.2021 tarih ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanuna göre getirilen değişikliklerden biri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin adı "Finansal İstikrar Komitesi" olarak değiştirilmesi olmuştur. İlgili 4059 sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanununa; finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanması için Finansal İstikrar Komitesi kurulduğuna ilişkin ifadeler getirilmiştir.

Kanunun devamında getirilen eklemelerle; mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşebilecektir. Bu kapsamda kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. Bu madde kapsamına giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanabilecektir.

Getirilen kanun değişikliği ile ayrıca 18 yaşını tamamlamamış çocuklar için de BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) imkanı tanınmıştır. Bunda sonrası için ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları için BES birikimi yapabileceklerdir. Ebeveynler, yetkili organlarca karar alınması kaydıyla üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve şartları uyan dernek, vakıflar ve sandık gibi tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 1 Ocak 2021 itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlarını, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen BES'e aktarmaları mümkündür.

Diğer yandan, BES'e aktarılan tutarlar gelir vergisinden muaf olacak olup, aktarım yapan üyelerin aktarım tarihinden itibaren 3 yıl içinde maluliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle sistemden ayrılması da mümkün olamayacaktır.

Kanun değişikliği ile ayrıca Sigortacılık Kanununun 33/A maddesine getirilen değişiklikle “Özel Riskler Yönetim Merkezi” kurulmuştur.

Buna göre; yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında güçlük bulunan riskler, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta veya reasürans havuzları kurma veya kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri arasında iş birliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, organizasyon veya iş birliği mekanizmalarının yürütülebilmesi için tüzel kişiliği haiz Özel Riskler Yönetim Merkezi kurulmuştur. Hangi risklerin Özel Riskler Yönetim Merkezi kapsamında yönetileceği Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından; kapsama alınan risklere ilişkin olarak Devlet tarafından prim veya reasürans desteği verilip verilmeyeceği, verilecek ise kapsamı, reasürans Devlet desteğinin bir bedel karşılığında temin edilip edilmeyeceği hususları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teklifi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile belirleneceği şeklinde Kanunda düzenleme yapılmıştır.

Adı geçen Kanunla getirilen diğer bir önemli yenilik ise, covid-19 pandemisi nedeniyle ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi, 31 Mayıs 2021'e kadar durması, bu çeklerin belirtilen tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının tamamen bulunması halinde ödemenin yapılacağının kanun maddesi olarak düzenlenmiş olmasıdır. Bu kapsamda çek karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde “karşılıksızdır” işlemi yapılmayacak olup, belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde "karşılıksızdır" işlemi yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021'den itibaren, kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebilecektir. Yine bu kapsamda Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çekler bakımından yapılan ibraz, ödeme ve diğer işlemler sebebiyle ilgililerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacaktır.

Yapılan Kanun değişikliği ile ayrıca 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK’da değişiklik yapılarak Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev sürelerini, üç defa ile sınırlı olmak üzere beşer yıllığına uzatmaya Cumhurbaşkanının yetkili olacağı hükmü getirilmiştir.

Öte yandan, Kanunda Covid-19'un olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle turizm sektörün desteklenmesi için de bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre; 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna geçici bir madde eklenerek, “Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihi arasındaki dönemde geçici 25 inci ve 26 ncı maddeler kapsamında ertelenen bedeller hariç olmak üzere tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri, yararlanma bedelleri, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 30/11/2022 tarihine kadar ertelenir ve bu alacaklar ertelenen tarihe kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilir. Bu döneme ilişkin tahsil edilen bedeller iade edilmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir.” hükmü getirilmiştir.