Nisan 2021

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu “İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 20 Nisan 2021 tarihinde 31460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik, kısa zaman içerisinde geçiş yapılması planlanan “.tr” Ağ Bilgi Sistemi (“TRABİS”) öncesinde getirdiği yenilikler ile TRABİS’e hazırlık niteliğine sahiptir. Buna göre, yapılan değişiklikler kapsamında ön plana çıkan farklılıklara kısaca şu şekilde değinilebilir:

  • Yönetmeliğin ilk maddesinde tasvir edilen hususlar ile, 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki (b), (ğ), (h) ve (o) bentleri değiştirilmiştir. Buna göre; Bakanlık adının "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" nı, Tahsise Kapalı Adlar Listesi‘ nin "Mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan listeyi" ve Tahsisi Kısıtlı Adlar Listesi‘ nin de "Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş alan adları gibi adlardan oluşan listeyi" niteleyen anlamlara sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca (o) bendindeki değişiklik ile Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (“UÇHS”) tanımında yer alan “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, üniversiteleri veya uluslararası kuruluşları” ibaresi kaldırılmış, “tarafları” şeklinde değişikliğe uğramıştır.
  • Yapılan bir diğer değişiklik ile, alan adından feragat edilmesi halinde alan adının tahsisi için alınan ücretin iade edilmeyeceği kararlaştırılmıştır. Ayrıca, değişen Yönetmelikten önceki süreçte yeniden tahsise açılan alan adlarının tahsisi için üç ay süre ile tahsis başvurusu yapılamaması durumu, yapılan son değişikliğin ardından iki aya çekilmiştir.
  • Feragat edilen alan adının yeniden tahsise açılmasına ilişkin hususların düzenlenmesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (“BTK”) takdirine bırakılmıştır. Bunun yanında, madde 4(2)’nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde BTK, belgeli tahsis edilen alt alan adları için başvuru esnasında sunulan bilgi ve/veya belgelerin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda ilgili alan adı tahsisini iptal etme yetkisine sahip olacaktır.
  • Yapılan bir diğer değişiklik ile BTK’ye, kayıt kuruluşlarının ve UÇHS’lerin faaliyetine son vermek de dahil olmak üzere, gerekli idari yaptırımları uygulama yetkisi tanınmıştır. Ayrıca, madde 9’da ifade edildiği üzere BTK, internet alan adlarına ilişkin pazar koşulları, uyuşmazlık sayıları gibi hususları dikkate alarak faaliyet gösterecek UÇHS sayısına sınır getirebilme konusunda da salahiyet sahibi olacaktır.
  • Madde 12’de ifade edildiği üzere; faaliyet gösteren asgari bir UÇHS’nin bulunmaması halinde, ilgili Yönetmelik’te düzenlenen alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması bir UÇHS faaliyete geçene kadar BTK tarafından belirlenen tarafça işletilecektir. Ayrıca, anılan alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasına TRABİS’in faaliyete geçmesinden önce tahsis edilmiş alan adları için başvurulamayacaktır. Fakat bu alan adlarından TRABİS faaliyete geçtikten sonra yenileme işlemi yapılanlar için uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılabilecektir.
  • Son olarak madde 8’de düzenlenen bentler ile Yönetmeliğe eklenen hususların da önem arz ettiğini belirtmek gerekir. Buna göre, kayıt kuruluşları TRABİS’e entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundurmakla ve alan adı ihtilaflarına ilişkin kendisine iletilen mahkeme kararları ile UÇHS’nin kendisine ilettiği ihtilafa konu olan alan adlarına ilişkin hakem heyeti kararlarının gereğini yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır.