Nisan 2022

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 31816 sayılı ve 21 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Öncesinde 20 Mayıs 2020 tarihli ve 31132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulmasına karar verilen Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda yapılan değişiklikler ile pazarlama, tanıtım projesi, reklam tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık ile pazar araştırması kapsamında ödenecek destek tutarlarında, marka destek programı kapsamında alınan yararlanıcıların ve harcama yetkisi verilen şirket kuruluşlarına ödenen desteklerde ve TURQUALITY® Destek Programı’na ilişkin detaylarda değişiklikler ve revizeler yapılmıştır.

Değişiklikler detaylı olarak incelenirse; işbirliği kuruluşlarına yönelik verilen pazarlama harcamaları, pazarlama, tanıtım projesi, reklam tanıtım, danışmanlık pazar araştırması kapsamında ödenecek destek tutarlarının hangi oranda ödeneceği ve en fazla ne kadarının destekleneceği revize edilmiştir. Örnek olarak, uluslararası pazarda görünürlüğün sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından belirlenen uluslararası kuruluşlara üyelik giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL’ye kadar ve yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlara, destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetlerin yerleştirilmesine yönelik giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 1.400.000 TL’ye kadar ödenecektir.

 

Diğer taraftan kararın; 4., 5., 6.,ve 7. Maddeleri, değişiklik getiren kararın 3. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır ve “Destek Unsurları” isimli 9. Maddesinde yapılan değişikliklere göre; Türkiye İhracatçılar Meclisi ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 6 Milyon TL , kapsam dışındaki birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 3 Milyon TL, diğer işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 1,2 Milyon TL destek verilecektir. Değişiklik getiren Kararı’nın 6. maddesi ile 11. Maddedeki TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan yararlanıcıların ve harcama yetkisi verilen şirket/kuruluşların maddede sayılan giderleri %50 oranında desteklenecektir. Önemli bir değişiklik “Ödeme İşlemleri” başlıklı 28. Maddesine ilişkindir. Buna göre karar metninden “ABD Doları” ibareleri çıkartılmıştır. Aynı maddeye, destek oranı limitinin nasıl güncelleneceği eklenmiştir. Diğer bir düzenleme haksız destek ödemelerine ilişkindir. Bu ödemeler haksız olarak alınırsa veya amacı dışında kullanılırsa, ilgililerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilecektir. Kararın 12. Maddesinin birinci fıkrasının d bendinde yapılan değişikliğe göre, Turquality programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamalar ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri yıllık en fazla 180 Milyon TL (Önceki 15 Milyon ABD Doları) ve %100 oranında desteklenecektir.

Özetle, kararda birçok noktada değişiklik ve revizyon yapılmış olup Marka Destek Programı ve TURQUALITY® Destek Programı çerçevesinde sağlanacak desteklerin oranlarında ve yapılabilir en yüksek destek tutarlarında yapılan değişiklikler en önemli revizyonlar olarak dikkati çekmektedir.

.