Ocak 2022

Varlık Barışısından Yararlanma Süresi 6 Ay Uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 6'ncı mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.

Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

GÜNCEL DÜZENLEME ÇERÇEVESİNDE GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 93. MADDE f.1-5

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/06/2022 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

Birinci fıkra kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/6/2022 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır.

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/6/2022 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilir. Bildirilen söz konusu varlıklar, 30/6/2022 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.

Varlık Barışı Nedir?

2008 yılında ilk defa hayatımıza giren, süresi birçok kez uzatılan “Varlık Barışı” genel olarak yurtdışında bulunan varlıkların yurtiçine getirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Bu kanun, her ne kadar yurtdışında bulunan varlıkların yurtiçine getirilmesi olarak bilinse de, konu aslında sadece yurtdışı varlıkları kapsamayıp yurtiçi varlıklar için de bazı fırsatlar sunmaktadır.

Varlık Barışı, yurtdışında veya yurtiçinde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet, taşınmaz ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin bir barıştır. Gerçek kişi şahıs veya tüzel kişi şirketlerin faydalanabileceği bu düzenlemedeki varlıkların ekonomiye kazandırılması esnasında vergi, tarhiyat ve inceleme söz konusu olmamakta hatta serbest tasarruf hakkı bulunmaktadır.

Varlık Barışı Uygulamasının Avantajları

Düzenleme kapsamında, yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ve/veya yurt içindeki varlıkların işletme kayıtlarına dâhil edilmesi halinde bu varlıklar;

  • Serbestçe tasarruf edilebilecek,
  • Vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak,
  • Kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek,
  • İşletme kayıtlarına dâhil edilen varlıkların kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması durumunda;

 

  • Kâr dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak,
  • Gerçek ve tüzel kişi ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar vergilendirilmeyecektir.

 

  • Bu varlıklar için ayrıca; vergi hesaplanmayacak ve ödenmeyecek, vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

 

Varlık barışı hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak için Gelir İdaresi Başkanlığınca Ocak 2021’de yayınlanan kılavuza şu linkten erişilebilir:

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/varlik_barisi_rehberi.pdf