Ocak 2022

Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından, 14 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile önemli düzenlemeler getirilmiştir.

 

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu asıl veya yedek üyeleri için Ticaret Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilecek kooperatifçilik eğitim programının süresini, konularını, eğitim sonucunda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kooperatifçilik eğitimine hangi kooperatifler tabidir?

 

Aşağıdaki şartlardan birini sağlayan faal kooperatiflerin üyeleri eğitim şartına tabidir:

 

  1. a) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri,
  2. b) İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
  3. c) Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler,

ç) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler,

  1. d) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.

 

(b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan kriterler için, seçimin yapıldığı genel kurul toplantı tarihi esas alınır.

 

Bu kooperatifler bu eğitimi ne zaman tamamlamaları gerekir? Eğitim süresi ve şekli nasıldır? Kimler bu eğitimden muaftır?

 

Kooperatiflerin üyelerinin, seçilmelerini takiben en geç 9 (dokuz) ay içinde, kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları şarttır. Eğitim alan üyeler için kooperatif üst kuruluşlarında veya farklı amaçlı kooperatiflerde de görev almaları halinde yeni bir eğitim alma şartı aranmaz.

 

Kooperatifçilik eğitiminin süresi Bakanlık tarafından belirlenir. Kooperatifçilik eğitimi, 30 (otuz) ders saati temel konular ve 10 (on) ders saati destekleyici konulardan olmak üzere en az 40 (kırk) ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 50 (elli) dakikadır. Eğitim süresinin en az 4/5’inin tamamlanması şarttır. Kooperatifçilik eğitimi, yüz yüze yapılabileceği gibi uzaktan eğitim şeklinde de yapılabilir.

 

Kooperatifçilik eğitimi konuları; ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir. Kooperatifçilik eğitimi; temel ve destekleyici konular olmak üzere asgari olarak EK-1’de belirtilen konuları kapsar.

 

Bu eğitimden muaf olan kişiler aşağıdaki kriterleri yerine getirmelidir.

1- Bakanlıkta müfettiş veya Genel Müdürlükte (Genel Müdürlük: Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü) şube müdürü, uzman, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az 5 (beş) yıl çalışmış olması,

2- Kooperatif üst kuruluşlarında, denetimle görevli personel, temsile yetkili müdür ve daha üst görevlerde en az 8 (sekiz) yıl iş akdi ile çalışmış olması, gerekmektedir.

 

Kooperatifçilik eğitimi nasıl sağlanır? Eğiticilerde bulunması gereken nitelikler nelerdir?

 

Kooperatifçilik eğitimi Bakanlık tarafından veya Bakanlıkça yetkilendirilecek “Eğitim Sağlayıcı” tarafından verilir.

 

Uzmanlık alanının EK-1’de yer alan konulara uygun olması şartıyla temel ve destekleyici konulardan oluşan kooperatifçilik eğitimini verecek olan eğiticiler aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini haiz olmalıdır:

  1. a) Üniversitelerin hukuk, siyasal ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde doktora düzeyinde eğitimini tamamlamış olması, 
  2. b) Kooperatifçilik konularında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olması,
  3. c) Bakanlıkta müfettiş veya Genel Müdürlükte şube müdürü, uzman, daire başkanı ve daha üst görevlerde en az 5 (beş) yıl çalışmış olması,

ç) Kooperatif üst kuruluşlarında, denetimle görevli personel, temsile yetkili müdür ve daha üst görevlerde en az 8 (sekiz) yıl iş akdi ile çalışmış olması, gerekmektedir.

 

Kooperatifçilik eğitim alan kişilere verilen eğitim belgesinin süresi kaç yıldır? Eğitim belgesi hangi durumlarda iptal olur?

 

Eğitim Sağlayıcı tarafından eğitimi tamamlayanlara kooperatifçilik eğitimi katılım belgesi verilir.

 

Gerçeğe aykırı olarak bilgi verildiği, sahte belge kullanıldığı veya katılım belgesi alma koşullarının yitirildiğinin tespit edilmesi durumunda kooperatifçilik eğitimi katılım belgesi Bakanlıkça derhal iptal edilir ve ilgili Bakanlığa bildirilir.  İptal işlemi, gerekçesi belirtilmek suretiyle belgenin verildiği makam tarafından başvuru sahibine bildirilir.

 

Kooperatifçilik eğitimi katılım belgesinin geçerlilik süresi 8 (sekiz) yıldır.

8 (sekiz) yıllık sürenin sonunda kooperatiflerde üye olarak görev yapmak isteyenlerin 9 (dokuz) ay içerisinde Bakanlık tarafından belirlenecek konularda 10 (on) saatten az olmamak üzere yenileme eğitimi alarak katılım belgelerini yenilemeleri şarttır. Yenileme eğitimi sonucunda alınan katılım belgelerinin süresi de 8 (sekiz) yıldır.