Ocak-Şubat 2023

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM’DE

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM’DE

Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” 27/1/2023 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.

Bu kanun teklifi ile, istihdamı ve üretimi korumak ve vatandaşların salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için alınan önlemlere ek olarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere kamuya olan yükümlülüklerinin ertelenmesi ve vergi oranlarında indirime gidilmesi öngörülmektedir.

Sözü edilen Kanun Teklifinde, özetle;

  • 7256 ve 7326 sayılı Kanunlara göre yapılandırılan ve ödemesi devam eden alacakları da kapsayacak şekilde, kesinleşmiş alacaklar için yeniden yapılandırma hükümlerinin uygulanması,
  • İhtilaflı ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma imkanı getirilerek bu aşamalardaki alacakların bir an önce Hazineye intikalinin sağlanması,
  • Matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,
  • İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanına ilişkin düzenlemeler yapılarak işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi ile kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,
  • Bazı Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Odalarına olan borçların yapılandırılması,

amaçlanmaktadır.

Kısaca ifade etmek gerekirse Kanun’da, vergisel açıdan borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme bilançosunda yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanının sağlanması, işletme kayıtlarının fiili duruma uygun hale getirilmesi yönünde düzenlemeler getirilmiştir.

Söz konusu Kanun Teklifinin TBMM tarafından kabul edilmek ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmak suretiyle yasalaşması beklenmektedir.