Şubat 2021

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE

İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

 

                Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ, ilk olarak 06.12.2016 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. Yayımlandığı tarihten itibaren birçok defa değişikliğe uğrayan tebliğdeki son değişiklik ise 20.02.2021 tarihinde, yani geçtiğimiz ay yapılmıştır. Tebliğin güncel hali gayet açıklayıcı olmakla beraber değişiklikleri incelemekte yarar var.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Değişiklik Tebliği") ile şirket kuruluş sözleşmelerinde verilmesi gereken imza beyannamelerinin elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Başta da değinildiği üzere değişiklik Tebliği 20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Tebliği ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki şekildedir;

  • Fiziki imza beyannamesi ticaret sicil müdürlüklerinin yanı sıra noterlerde de verilebilecektir. Limited şirketler açısından, kuruluş aşamasında alınacak fiziki imza beyannamelerinin yalnızca ticaret sicili müdürlükleri nezdinde verilebileceği düzenlenmiştir.
  • Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kişilerin imza beyanları, imzalarının ilgili ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilecektir. İmza beyanının yabancı ülke makamlarınca düzenlenmesi durumunda imza beyanlarının Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur.
  • Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları elektronik ortamda temin edilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) kaydedilebilecektir. MERSİS sistemi üzerinden temin edilecek olan imza verileri sayesinde, ayrıca imza beyanı verilmesi için ticaret sicili müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmayacaktır.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinin Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda temini sağlanıncaya kadar veya entegrasyonun temini sağlanmasına rağmen yetkili olarak atanacak kişinin veri tabanında imza kaydının bulunmadığı durumlarda, müdürlüğe fiziki imza beyannamesi verilebileceği düzenlenmiştir.

Mezkur değişiklik metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210220-21.htm