Şubat 2021

T.C. Anayasa Mahkemesi’nin 2018/31036 başvuru numaralı 12.01.2021 tarihli kararı

İŞVERENİN ÇALIŞANIN E-POSTALARINI DENETLEMESİNE İLİŞKİN 12.01.2021 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI YAYIMLANDI

T.C. Anayasa Mahkemesi’nin 05 Şubat 2021 tarihli ve 31386 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.01.2021 tarihli ve 2018/31036 başvuru numaralı kararı ile, şirket e-posta adreslerinin kullanımına ve şirket tarafından bu hesaba müdahale sınırlarına dair açıklık getirilmiştir.

  1. Başvuru Konusu

Karara konu başvuru konusu olayda, özel bir bankada çalışan başvurucunun iş sözleşmesinde kurumsal e-posta adresinin sadece iş amaçlı kullanılacağı, hesabın haber vermeden yönetimi tarafından denetlenebileceği belirtilmiştir. İnceleme sonucunda işçinin göreviyle bağdaşmayacak ve banka kurallarına aykırı şekilde eşine ait işletme üzerinden mesai saatleri içinde ticari faaliyette bulunduğu İşveren tarafından tespit edilmiş olup çalışanın iş sözleşmesi asli görevini ihmal ettiği gerekçesiyle feshedilmiştir. Başvurucu tarafından Anayasa Mahkemesi’ne kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi ve yazışmaları gerekçe gösterilerek iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddiaları ile bireysel başvuruda bulunulmuştur.

  1. Mahkemenin Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve Anayasa'nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edilmediğine karar verilmiştir. Somut olayda, Anayasa Mahkemesi, çok sayıda çalışanı olan ve kurumsal olarak finans hizmeti sunan işverenin çalışanlarına kurumsal e-posta hesabı oluşturmak suretiyle kişisel verileri işlemesinin ve iletişim akışını denetim altında tutmasının, işlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlama amacına yönelik olduğunu belirtmiştir. Bu kapsamda, işverenin kurumsal e-posta hesaplarını iletişim akışına ve içeriğine erişilecek şekilde kullanıma sunmasının, işyerinin yönetimi bakımından meşru bir menfaat teşkil ettiğini, ayrıca hedeflenen amacı sağlamaya elverişli bir yöntem olduğunu değerlendirmiştir.

  1. Karar Kapsamında Belirtilmesi Gereken Önemli Hususlar

İlgili emsal nitelikteki kararda Anayasa Mahkemesi, işverenin yetki ve haklarının sınırsız olmadığı, çalışana tanınan temel hak ve özgürlüklerin somut olayda haberleşme hürriyeti ve kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının işyeri sınırları dâhilinde de korunduğu, aynı zamanda kısıtlayıcı ve uyulması zorunlu işyeri kurallarının çalışanların temel haklarının özünü zedeleyecek nitelikte olmaması gerektiğini ifade etmiştir. Anayasa Mahkemesi kararında, İşverenin işyerinde kullanıma sunulan iletişim araçları üzerinde sınırsız ve mutlak bir gözetleme ve denetleme yetkisinin olduğunu kabul etmemiş ve bunun sınırlarını aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

  • İletişimin denetlenmesinde haklı meşru gerekçeler bulunmalıdır;
  • İşçinin, iletişiminin denetlenebileceğine dair önceden bilgilendirilmiş olması gerekmektedir;
  • İletişimin denetlenmesi hukuken geçerli bir neden dayanmalı ve elde edilen veriler bu kapsam dışındaki bir amaç için kullanılmamalıdır;
  • İletişimin denetlenmesinin, hukuken geçerli meşru amaç doğrultusunda zorunlu olması ve daha hafif bir müdahale ile bu amaca ulaşılamayacak olması gerekir;
  • İletişimin denetlenmesi ile temel haklarına yapılan bu müdahalenin meşru amaç ile orantılı olması gerekir;
  • İletişimin denetlenmesi ile tarafların çatışan menfaat dengesinin adil biçimde dengelenmiş olması gerekir.

 

Kararın tamamı için bkz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-15.pdf