Şubat 2022

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik İle Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
  1. Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik, 10 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik, sağlık hizmetinin mekândan ve coğrafyadan bağımsız olarak uzaktan sunulmasına ve sağlık tesislerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. (Yönetmeliğe erişim için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220210-2.htm)

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik kapsamında getirilen başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  • Uzaktan sağlık hizmeti vermek isteyen sağlık tesislerinin Bakanlık'tan “uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi” alması gerekmektedir. Sağlık tesislerinin, sağlık hizmeti sunmaya yetkili olmadıkları veya yönetmelik kapsamında düzenlenmeyen bir alanda uzaktan sağlık hizmeti sunması yasaktır. Yetkilendirilen sağlık tesisleri, uzaktan sağlık hizmetlerini, Bakanlığın ürettiği veya tescil ettiği uzaktan sağlık bilgi sistemini kullanarak verebilecektir.
  • Niteliği uzaktan verilmesine elverişli olmak kaydıyla; muayene, tıbbî gözlem, danışmanlık, teşhis edilmiş hastalıkların kontrolü, psikososyal destek hizmetleri, endemik veya epidemik salgınlarda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik tıbbî işlemler ve e-reçete ile e-rapor düzenlenmesi gibi hizmetler uzaktan verilebilecektir. Ayrıca, teknolojik imkanların elverdiği ölçüde Bakanlık izni alınması şartıyla belirli girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri de uzaktan sunulabilecektir.
  • Uzaktan sağlık hizmeti sunulmaya başlanmadan önce hastanın; sağlık hizmeti sunacak sağlık meslek mensubunun kimliği ve uzmanlığı, uzaktan sağlık hizmetinin yüz yüze verilen sağlık hizmetinin muadili olamayacağı, kişisel verilerinin mevzuat uyarınca kayıt altına alınabileceği gibi hizmetin niteliğine ve kişisel verilere ilişkin hususlarda bilgilendirilmesi gerekmektedir.
  • Uzaktan sağlık hizmeti sunumunda hasta mahremiyetinin ve kişisel verilerinin korunmasından hizmeti veren sağlık tesisi ve sağlık meslek mensubu sorumludur. Bu kapsamda, sağlık hizmetine ilişkin görüntü veya ses kaydı ancak tarafların açık rızası olması halinde alınabilir. Söz konusu kayıtlar en fazla on iki ay saklanabilecektir.
  • Sağlık tesislerinin, yönetmeliğe aykırı uzaktan sağlık hizmeti vermesi halinde; sağlık tesisinin uyarılması, sağlık tesisine aykırılığın giderilmesi için süre verilmesi, hizmetin durdurulması ve yetki belgesinin geri alınması gibi çeşitli yaptırımlar öngörülmüştür.
  1. Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca, 10 Şubat 2022 tarihinde Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik yayımladı. Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler ve gerçek kişiler tarafından kurulan sağlık hizmet sunucularının basamaklarının belirlenmesine ilişkin çeşitli düzenlemeler getirmektedir.

(Yönetmeliğe erişim için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220210-1.htm)

 

Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca sağlık hizmet sunucuları aşağıdaki gibi tasnif edilmiştir:

  • Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezi, işyeri sağlık birimleri, muayenehaneler ve ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel merkezler gibi hastaların ayaktan veya yataklı teşhis ve tedavilerinin yapıldığı sağlık kuruluşları birinci basamak sağlık hizmet sunucularıdır.
  • Özel hastaneler, ağız ve diş sağlığı hastaneleri, kamu kurumlarına ait hastaneler ve tıp merkezleri gibi ayaktan veya yataklı teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilen sağlık kurumları ikinci basamak sağlık hizmet sunucularıdır.
  • Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları ise ileri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için yüksek teknolojiye sahip ve/veya eğitim ve araştırma hizmetlerinin verilebileceği üniversite hastaneleri gibi üst düzey hastanelerdir. Üçüncü basamak olmak isteyen hastaneler için müracaat dosyası ile Sağlık Bakanlığı'na başvurulması gerekmektedir. Alan, yatak kapasitesi, asgari uzman hekim sayısı, hizmet verilen uzmanlık yan dalları gibi hususlarda belirtilen şartları sağlayan hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından üçüncü basamak hastane olarak sınıflandırılabilecektir.

Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, sağlık kuruluşunun basamak sayısına göre belirlenecek olan birimler, ilgili sağlık hizmet sunucusunun faaliyet izin belgesine bağlı birim olarak eklenebilecektir.