Temmuz 2021

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Sunulacak Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“RKHK”) 43 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca hazırlanan ve Rekabet Kurulu tarafından 24.06.2021 tarihinde kabul edilen “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik”,  15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. RKHK’nin 43 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre uzlaşmaya ilişkin diğer usul ve esaslar kurul tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir hükmü yer almış olup bu hüküm uyarınca anılan yönetmelik hazırlanmıştır.

Kurul, hakkında soruşturma başlatılan ve ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden teşebbüs veya teşebbüs birlikleri ile soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşabilmektedir. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43 üncü maddesinin beşinci fıkrasının devamında uzlaşmanın koşul ve şartları temel olarak düzenlenmiştir. Soruşturmaya başlanmasından sonra kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilir. Bu çerçevede Kurul, hakkında soruşturma açılan taraflara, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul ettikleri bir uzlaşma metni sunmaları için kesin bir süre verir. Verilen süre geçirildikten sonra yapılan bildirimler dikkate alınmaz. İhlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai kararla soruşturma sonlandırılır. Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde yirmi beşe kadar indirim uygulanabilir. Bu madde uyarınca idari para cezası tutarlarında indirim uygulanmış olması 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında indirim yapılmasına engel teşkil etmez. Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve uzlaşma metninde yer alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu yapılamaz.

Yönetmeliğin amacı, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6’ncı maddelerinde yasaklanmış davranışlara ilişkin olarak haklarında soruşturma başlatılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinden, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul edenlere, 4054 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi uyarınca uygulanabilecek uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak ortaya konulmuştur.

Yönetmeliğin ikinci bölümünde uzlaşma süreci düzenlenmiştir. kurul, soruşturmaya başlanmasından sonra, soruşturma taraflarının talebi üzerine veya resen uzlaşma usulünü başlatabilecek olup Soruşturma tarafları uzlaşma taleplerini yazılı olarak Kuruma iletir. kurul, uzlaşma usulünün başlatılmasında, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını dikkate alacak olup göz önüne alınacak hususlar dördüncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenmiştir. Bu hususlar; Soruşturma taraflarının sayısı, soruşturma taraflarının önemli bir kısmının uzlaşmaya başvurup başvurmadığı, ihlalin kapsamı ile delillerin niteliği, soruşturma taraflarıyla ihlalin varlığına ve kapsamına ilişkin ortak bir kanaate ulaşmanın mümkün olup olmadığı olarak kanunda yer almaktadır.

Kurulun soruşturma taraflarının talebini kabul etmesi ile soruşturma taraflarının kurulun gönderdiği daveti süresinde kabul etmesi hallerinde, kurum ilgili taraflarla uzlaşma görüşmelerini en kısa sürede başlar. Uzlaşma görüşmeleri, görüşmelere katılanlarca mutabık kalınan bir tutanak ile kayıt altına alınır. Kurul, uzlaşma görüşmelerinin tamamlanmasının ardından ara karar verir. Uzlaşma ara kararında bildirilen hususların taraflarca kabul edilmesi halinde, uzlaşma tarafı bir uzlaşma metni hazırlar. Metinde uzlaşma tarafının ihlalin varlığını ve kapsamını kabul ettiğine dair açık beyan, kurulun uzlaşma tarafına ihlal nedeniyle verebileceği azami idari para cezası oranı ve miktarı ile tarafın uzlaşma usulü çerçevesinde bu ceza oranını ve miktarı, uzlaşma tarafının hakkındaki iddialar konusunda yeterli derecede bilgilendirildiği ve kendi görüşlerini ve açıklamalarını aktarmak için tarafa yeterli imkân tanındığı ve idari para cezasının ve uzlaşma metninde yer alan hususların uzlaşma tarafınca dava konusu yapılamayacağı yer alır.

Sürecin son aşamasında uzlaşma metninin kurum kayıtlarına girmesinden itibaren on beş gün içinde, kurul tarafından ihlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai kararla ilgili taraf bakımından soruşturma sonlandırılır.

Yönetmelikte uzlaşma süreci ile Aktif İşbirliği Yönetmeliğinin uygulanması arasındaki ilişkiyi de düzenlemektedir. İki usul için beraber başvuru yapılması mümkün olup uzlaşma metnin kurum kayıtlarına girdiği tarihten sonra Aktif İşbirliği Yönetmeliği çerçevesinde yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Mevcut soruşturmalarla ilgili olarak yönetmeliğin, yürürlüğe girmesinden önce başlatılan ancak soruşturma raporu tebliğ edilmemiş olan soruşturmalar içinde uygulanacağı düzenlenmiştir.