Temmuz 2022

Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi Getirildi

Bilindiği üzere 7256 Sayılı Kanun ile geçtiğimiz yıllarda bir varlık barışı uygulaması getirilmişti. İşbu Kanun’da düzenlenen varlık barışı uygulamasının yürürlükten kalkmasının ardından, 1 Temmuz 2022’de TBMM’de onaylanıp 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 50. maddesi ile yeni bir varlık barışı uygulaması getirilmiştir.

Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi, daha önceki varlık barışı düzenlemeleri ile temelde benzerlik gösterse de kademeli vergilendirme ve vergi incelemeleri uygulamaları gibi bazı önemli noktalarda farklılaşmaktadır. Birtakım önemli noktalarda farklılıklar arz eden “Yeni Varlık Barışı” uygulamasına göre önemli bazı düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Mart 2023’e kadar banka veya aracı kurumlara bildirebileceklerdir. Bu varlıklar yurt dışındaki banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 7417 Sayılı Kanun’un yürürlük tarihi itibariyle (5 Temmuz 2022) kanuni defterlerde yer alan kredilerin 31 Mart 2023’e kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar, defter kayıtlarından düşülecek ve Türkiye’ye getirilme şartı olmaksızın varlık barışından yararlanabilecektir.

Banka ve aracı kurumlar, bildirilen varlıkların değeri üzerinden; 30 Eylül 2022’ye kadarki bildirimlerde %1, 1 Ekim ile 31 Aralık 2022 (bu tarih dahil) arasındaki bildirimlerde %2, 31 Mart 2023’e (bu tarih dahil) kadarki bildirimlerde %3 oranında peşin olarak vergi tahsil edecek ve tahsil ettikleri vergileri bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edip aynı sürede ödeyeceklerdir.

  • Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, Türkiye’de bulunup kanuni defterlerinde kayıtlı olmayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçlarını ve taşınmazlarını 31 Mart 2023’e kadar vergi dairelerine beyan edeceklerdir. Beyan edilen varlıkların değeri üzerinden beyan tarihinden bağımsız olarak %3 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatı izleyen ayın sonuna kadar ö Ayrıca varlık barışı kapsamında beyan edilip işletme kayıtlarına alınan taşınmazların işletmeye devrine ilişkin işlemlerden tapu harcı alınmayacak ve bu taşınmazların devri Gelir Vergisi Kanunu’nun 80. maddesine göre elden çıkarma sayılmayacaktır.
  • Varlık barışının yürürlüğe girdiği tarihte (5 Temmuz 2022) kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avansları, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları aynı tarihten önce Türkiye’ye getirilerek karşılanmış ise söz konusu sermaye avansları için de varlık barışı hükümlerinden yararlanılabilecektir. Belirtilen sermaye avanslarının ise 31 Mart 2023’e kadar defter kayıtlarından düşülmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’la öngörülen yeni varlık barışı uygulaması temelde önceki varlık barışı düzenlemelerine benzemekle birlikte, yurt dışında bulunan varlıklar için beyan tarihi ve banka hesaplarında kalma süresine bağlı olarak kademeli vergi oranları öngörülmesi, bildirilen/beyan edilen varlıklara ilişkin olarak fon hesabına kaydedilecek tutarın iki yıl süreyle işletmeden çekilememesi, mükellef olmayanların da yurt içi varlık barışından yararlanabilmeleri, taşınmaz varlıkların beyanında tapu harcı alınmaması gibi önemli farklılıklar getirmiştir.