Temmuz 2023

VERGİ VE HARÇLARIN ORAN VE MİKTARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
  1. 7343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre; 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden % 0 oranında tevkifat yapılır.
  2. 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre; 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununabağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
  3. 7345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre; 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “% 10” ibaresi “% 15” olarak değiştirilmiştir. Yapılan düzenleme ile tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı % 15 olarak tespit edilmiştir.
  4. 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre; 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendinde yer alan “%18” ibaresi “%20” şeklinde, (c) bendinde yer alan “%8” ibaresi “%10” şeklinde, değiştirilmiştir. Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için uygulanmakta olan %1 oranında değişiklik yapılmadı. Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde KDV oranı % 8’den %20’ye çıkartıldı.
  5. 7347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre; 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alman Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan oranlar; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 10, at yarışlarında % 14 ve diğer şans oyunlarında % 20 olarak uygulanır.