Temmuz 2023

TCMB ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPTI

25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 10/C maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve daha önce % 60 olan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yapıldı. Söz konusu değişiklikle birlikte ilgili madde şu şekildedir:

“Mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payına göre 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki mevduat/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları için belirlenen zorunlu karşılık oranlarına ilave olarak zorunlu karşılık tesis edilir. Gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57,00’ın altında kalan bankalar için 5 puan ilave edilir.”

Ayrıca aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu fıkrada yer alan ilave oran, gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı ilgili hesaplama tarihi ve öncesindeki son iki hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanan Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki paylarından yüksek olanı dikkate alınarak uygulanır.”